Rozhodnutí NS

28 Nd 387/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/02/2016
Spisová značka:28 Nd 387/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:28.ND.387.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Nd 387/2015U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, IČ 000 83 194, se sídlem v Liberci I – Starém Městě, Rumjancevova 1362/1, zastoupené JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem se sídlem v Liberci II – Novém Městě, U Soudu 363/10, proti žalovanému P. K., o vydání věcí, případně zaplacení částky 14.164 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 228/2014, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 228/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Hradci Králové.


Odůvodnění:

Žalobkyně se po žalovaném domáhá vydání v žalobě vypočtených movitých věcí, eventuálně zaplacení částky 14.146 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 7. 10. 2015, č. j. 16 C 228/2014-68, vyslovil svou místní nepříslušnost k projednání předmětné žaloby (výrok I.) a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (výrok II.). Okresní soud zjistil, že žalovaný má evidován trvalý pobyt na adrese, jelikož se však jedná o sídlo Magistrátu města Zlín, nemůže jít o bydliště žalovaného ve smyslu občanského soudního řádu. Na adrese, uvedené žalobkyní, se žalovaný rovněž nezdržoval a ani dalším šetřením ze strany soudu se nepodařilo získat žádné údaje o bydlišti žalovaného či místě, kde se zdržuje. S ohledem na nemožnost zjištění podmínek místní příslušnosti bylo v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), třeba předložit věc Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Dle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jenž při rozhodování o určení místně příslušného soudu není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 30 Nd 35/2015, ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. 21 Nd 47/2015, či ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 32 Nd 92/2015), na základě obsahu spisu shledal, že v předmětném řízení zjevně nelze identifikovat místně příslušný soud ve smyslu § 84 a 85 o. s. ř., neboť navzdory podrobnému šetření provedenému Okresním soudem v Hradci Králové nebylo zjištěno bydliště žalovaného ani místo, kde se zdržuje. Vzhledem k tomu, že okresní soud nedospěl k závěru, že by žalovaný v době zahájení řízení vůbec neměl obecný soud, nebylo možné při určení místní příslušnosti bez dalšího postupovat podle § 86 o. s. ř. (viz kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2013, sp. zn. 28 Nd 363/2012, popřípadě ze dne 4. 12. 2013, sp. zn. 28 Nd 332/2013).

Jelikož byly splněny předpoklady zakotvené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud se zřetelem k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hradci Králové, u něhož bylo řízení zahájeno (obdobně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 29 Nd 388/2013, ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 33 Nd 64/2014, a ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 22 Nd 370/2014).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 3. 2016

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu