Rozhodnutí NS

32 Cdo 3634/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:32 Cdo 3634/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.3634.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Lhůty
Dotčené předpisy:§ 240 o. s. ř.
§ 42 o. s. ř.
§ 57 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3634/2018-245
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobce L. B., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného Mgr. Janem Zapotilem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 794/38, proti žalovanému O. Š., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, o zaplacení částky 1 900 625 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 2203/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 4. 2018, č. j. 3 Cmo 170/2016-226, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 20. 3. 2015, č. j. 13 Cm 2203/2012-150, uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 1 568 032 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 981 990 Kč od 23. 5. 2012 do zaplacení (výrok pod bodem I), ohledně úroků z prodlení z částky 586 042 Kč žalobu zamítl (výrok pod bodem II), ohledně částky 332 593 Kč s úroky z prodlení řízení zastavil (výrok pod bodem III) a rozhodl o nákladech řízení před soudem prvního stupně (výrok pod bodem IV).

K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 4. 2018, č. j. 3 Cmo 170/2016-226, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body I a IV potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dne 12. 9. 2018 v 23:12:59 hodin bylo na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Českých Budějovicích doručeno elektronické podání ke spisové značce 13 Cm 2203/2012, odeslané z e-mailové adresy XY, které nebylo opatřeno elektronickým podpisem; v těle e-mailové zprávy bylo uvedeno, že se jím podává dovolání v označené věci. Dne 18. 9. 2018 v 20:04:17 hodin pak bylo na elektronickou podatelnu tohoto soudu doručeno elektronické podání odeslané rovněž z e-mailové adresy XY, opatřené elektronickým podpisem O. Š.. V těle e-mailové zprávy bylo pod rubrikou Předmět uvedeno „Ke sp. zn. 13 Cm 2203/2012“ a následoval text: „Ve výše uvedené věci podávám dovolání. S pozdravem O. Š., advokát. Odesláno z mobil. zařízení Huawei“.

Vzhledem k tomu, že ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 2203/2012 nebylo vydáno jiné rozhodnutí odvolacího soudu, lze dovodit, že dovolání směřuje proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 4. 2018, č. j. 3 Cmo 170/2016-226.

Se zřetelem k době vydání rozhodnutí odvolacího soudu, vůči němuž zřejmě dovolání žalovaného směřuje, a k době, kdy bylo řízení zahájeno, se pro ně uplatní - v souladu s bodem 1 článku II přechodných ustanovení části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1, věta první). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání (odstavec 3, věta první).

Podle § 42 o. s. ř. podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem (odstavec 1). Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (odstavec 2, věta první a druhá). V případě podání v elektronické podobě podepsaného způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2 (odstavec 3).

Podle § 57 o. s. ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 1, část věty před středníkem). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odstavec 2, věta první a druhá). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2918/2015 (jež je dostupné na www.nsoud.cz) vysvětlil při výkladu ustanovení § 42 odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 8. 2011, že podání učiněné písemně a podání provedené v elektronické podobě, opatřené uznávaným elektronickým podpisem, mají bez dalšího procesní účinky, jakmile byla doručena nebo jinak došla soudu. Stejné účinky jako elektronické podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem má elektronické podání učiněné prostřednictvím datové schránky (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), lze-li nepochybně stanovit, kdo takové podání učinil. Podání učiněné v elektronické podobě, které není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem a které obsahuje návrh ve věci samé (mimo jiné dovolání), musí být – má-li mít sledované procesní účinky – doplněno ve lhůtě tří dnů předložením písemného podání shodného znění; potřebné doplnění podání lze také provést podáním v elektronické podobě opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo učiněným prostřednictvím datové schránky. Lhůta tří dnů je zákonnou procesní lhůtou a nelze ji prodloužit; k dodržení lhůty postačí, je-li doplnění podáno poslední den lhůty u provozovatele poštovních služeb nebo odevzdáno jinému orgánu, který má povinnost je doručit (srov. § 57 odst. 3 o. s. ř.). Je-li podání obsahující návrh ve věci samé učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu v této lhůtě stanoveným způsobem doplněno, nastávají jeho účinky okamžikem, kdy došlo soudu (nikoli tedy až okamžikem jeho doplnění). Případná procesní lhůta k podání je proto zachována, jestliže podání učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu a doplněné stanoveným způsobem ve lhůtě tří dnů došlo soudu nejpozději posledního dne procesní lhůty stanovené k podání, aniž by bylo významné, že doplnění podání bylo provedeno až po jejím uplynutí. Okamžik doplnění podání by byl z hlediska zachování procesní lhůty k podání naopak významný tehdy, jestliže by podání učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu bylo doplněno až po stanovené třídenní lhůtě, neboť v takovém případě by se k podání učiněnému uvedeným způsobem – jak vyplývá z ustanovení § 42 odst. 1 věty druhé o. s. ř. - nepřihlíželo a procesní lhůta k podání by byla dodržena jen za podmínky, že doplnění podání by bylo učiněno u soudu (popřípadě podáno u provozovatele poštovních služeb nebo odevzdáno jinému orgánu, který má povinnost je doručit) v době, kdy procesní lhůta ještě běžela.

Rozsudek odvolacího soudu, jenž obsahoval správné poučení o počátku běhu a délce dovolací lhůty, byl žalovanému doručen dne 12. 7. 2018, posledním dnem lhůty pro podání dovolání proti tomuto rozsudku tak podle § 240 odst. 1 věty první ve spojení s § 57 odst. 2 o. s. ř. byla středa 12. 9. 2018. Dovolání, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 12. 9. 2018, tj. posledního dne lhůty pro dovolání, bylo učiněno v elektronické podobě, aniž bylo opatřeno elektronickým podpisem. Jak vyplývá z výše citovaných judikatorních závěrů, využitelných mutatis mutandis i pro aplikaci ustanovení § 42 odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, účinky tohoto podání by nastaly a dovolání by bylo podáno včas jen v případě, že by bylo ve lhůtě tří dnů doplněno předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. To se v souzené věci podle obsahu spisu nestalo. Podání opatřené elektronickým podpisem žalovaného, doručené do e-mailové schránky soudu prvního stupně dne 18. 9. 2018, za řádné (zákonu odpovídající) doplnění podání ze dne 12. 9. 2018 považovat nelze, nehledě na to, že bylo učiněno po uplynutí zákonné lhůty. Poslední den třídenní lhůty pro doplnění elektronického podání připadl na sobotu 15. 9. 2018, ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 věty druhé o. s. ř. tak bylo posledním dnem lhůty pondělí 17. 9. 2018 jako nejblíže následující pracovní den. K podání dovolatele ze dne 12. 9. 2018 se tudíž podle ustanovení § 42 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nepřihlíží. Dovolání žalovaného ze dne 18. 9. 2018 pak bylo soudu prvního stupně doručeno po uplynutí dovolací lhůty a je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 11. 2018


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu