Rozhodnutí NS

7 Tdo 1308/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:NEUVEDEN
Datum rozhodnutí:11/22/2017
Spisová značka:7 Tdo 1308/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.1308.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Navrácení lhůty
Dotčené předpisy:§ 61 odst. 1 tr. ř.
§ 265e odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Tdo 1308/2017-I-41


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. listopadu 2017 o žádosti obviněného J. S., o navrácení lhůty k podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 6 To 145/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 6 T 64/2013, takto:


Podle § 61 odst. 1 tr. ř. se navrácení lhůty k podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 6 To 145/2017, nepovoluje.

Odůvodnění:

Obviněný podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 6 To 145/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 6 T 64/2013.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 24. 10. 2017, sp. zn. 7 Tdo 1308/2017, odmítl dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., neboť bylo podáno opožděně.

Dne 16. 11. 2017 byla Nejvyššímu soudu doručena žádost obviněného o navrácení lhůty k podání dovolání podle § 61 tr. ř. s tím, že nemůže nést následky za chybu způsobenou právním zástupcem, který mu byl přidělen.

Podle § 61 tr. ř. (Navrácení lhůty):

(1) Zmešká-li obviněný nebo jeho obhájce z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného prostředku, povolí mu, nestanoví-li zákon jinak, orgán, jemuž přísluší o opravném prostředku rozhodovat, navrácení lhůty. O navrácení lhůty je třeba požádat do tří dnů od pominutí překážky. Nebyl-li opravný prostředek ještě podán, je třeba jej se žádostí spojit. Jde-li o odvolání proti rozsudku, je možno odvolání odůvodnit ještě ve lhůtě osmi dnů od doručení usnesení o povolení navrácení lhůty.

(2) Byl-li opravný prostředek už zamítnut jako opožděný, zruší orgán při povolení navrácení lhůty zároveň i svoje rozhodnutí o zamítnutí opravného prostředku.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se užije přiměřeně i tehdy, ukáže-li se, že lhůta k podání opravného prostředku, který byl zamítnut jako opožděný, zmeškána nebyla.

§ 265e tr. ř. (Lhůta a místo podání):

(1) Dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

(2) Jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a opatrovníku, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

(3) Lhůta k podání dovolání je zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

(4) Navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné.

Protože obviněný požádal o navrácení lhůty k podání dovolání, ale podle § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné, rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. listopadu 2017


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu