Rozhodnutí NS

20 Cdo 5425/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/01/2016
Spisová značka:20 Cdo 5425/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5425.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Notářský zápis
Přistoupení k dluhu
Postoupení pohledávky
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 533 obč. zák. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 5425/2015U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné RAVAK a. s., se sídlem v Příbrami, Obecnická č. 285, identifikační číslo osoby 25612492, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova č. 240/5, proti povinnému Ing. K. J., zastoupenému Mgr. Michalem Čížkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Struze č. 1740/7, pro vymožení peněžitého plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 39 EXE 1018/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2015, č. j. 39 Co 160/2015-337, takto:


I. Dovolání oprávněné se odmítá.
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné na nákladech dovolacího řízení částku 89 600,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce Mgr. Michala Čížka.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2015, č. j. 39 Co 160/2015-337, jímž bylo změněno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. května 2012, č. j. 39 EXE 1018/2012-99, opravené usnesením téhož soudu ze dne 25. února 2015, č. j. 39 EXE 1018/2012-315, tak, že se návrh na nařízení exekuce zamítá, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda lze vést exekuci na majetek účastníka notářského zápisu jako exekučního titulu, který přistoupil k dluhu hlavního dlužníka podle ustanovení § 533 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a který nebyl účastníkem postupní smlouvy mezi původním věřitelem a nabyvatelem pohledávky - oprávněnou (ve vztahu k oprávněné se proto nestal dlužníkem - povinným) srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2008, sp. zn. 29 Odo 1162/2006, uveřejněné pod číslem 21/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, aniž by se zabýval druhou z otázek dovolatelkou vymezených pro přípustnost dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 4. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu