Rozhodnutí NS

24 Cdo 744/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:24 Cdo 744/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.744.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
III.ÚS 3386/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 744/2019-421


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyň a) E. M., narozené XY, bytem XY, b) S. Z., narozené XY, bytem XY, a c) I. Z., narozené XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova č. 29/8, proti žalovanému J. Š., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ladislavem Kolačkovským, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, o zaplacení 348.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 5 C 62/2017, takto:


Až do právní moci rozhodnutí o dovolání se odkládá vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. července 2018, č. j. 13 Co 285/2017-177, ve výrocích II. a IV., kterými byla žalovanému uložena povinnost k náhradě nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.7.2018, č. j. 13 Co 285/2017-177, kterým bylo usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 13.9.2017, č. j. 5 C 62/2017-116, ve výroku o zastavení řízení potvrzeno, ve výroku o náhradě nákladů řízení změněno, a dále bylo odmítnuto odvolání proti výroku o vrácení části soudního poplatku žalobkyním a rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení. Součástí dovolání, které směřuje proti všem výrokům usnesení odvolacího soudu je i žádost žalovaného o odklad vykonatelnosti, a to (podle obsahu odůvodnění žádosti) v části, kterou mu byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

I když proti rozhodnutí odvolacího soudu v části týkající se výroku o nákladech řízení není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání přípustné, není vyloučeno případné zrušení či změna takového výroku, jako výroku závislého na rozhodnutí o jiném dovoláním napadeném výroku, dojde-li k jeho věcnému přezkoumání. Proto dovolací soud v dané věci, aniž by však předjímal rozhodnutí o dovolání, kterým je napadeno usnesení odvolacího soudu ve všech jeho výrocích, se žádostí žalovaného o odklad vykonatelnosti napadeného usnesení ve výrocích o náhradě nákladů řízení zabýval.

Vycházeje ze závěru, že výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného usnesení v části, kterou byla žalovanému uložena povinnost k náhradě nákladů řízení ve výši 164.347,20 Kč ve lhůtě stanovené ve výroku II. usnesení odvolacího soudu (1 měsíc od právní moci odvolacího soudu) a ve výši 11.289,30 Kč výrokem IV. (ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 160 odst. 1 o. s. ř., tj. 3 dny od právní moci usnesení odvolacího soudu), hrozí žalovanému, který je důchodce, závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu ve výrocích o náhradě nákladů řízení, a to až do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu