Rozhodnutí NS

8 Td 37/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:8 Td 37/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TD.37.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 30 odst. 2 tr. ř.
§ 31 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Td 37/2019-832


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 5. 2019 v řízení o dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce v trestní věci obviněných M. P., nar. XY, bytem XY, a R. W., nar. XY, bytem XY, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2018, sp. zn. 6 To 394/2018, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 37 T 76/2017, o návrhu soudce JUDr. Radka Doležela na jeho vyloučení z rozhodování o tomto dovolání ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 455/2019, t a k t o :

Podle § 30 odst. 2 tr. ř. je soudce JUDr. Radek Doležel vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 455/2019.
Odůvodnění:

1. Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 21. 6. 2018, sp. zn. 37 T 76/2017, podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obviněné M. P. a R. W. obžaloby, kterou jim státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 kladl za vinu, že v ní podrobně popsaným skutkem spáchali zločin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a současně podle § 229 odst. 3 tr. ř. odkázal poškozenou společnost s jejím nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

2. Proti tomuto rozsudku podal státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 odvolání, které Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 11. 2018, sp. zn. 6 To 394/2018, podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

3. S takovým rozhodnutím se nespokojil nejvyšší státní zástupce a podal proti němu v neprospěch obou obviněných dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. Dovolání spolu se spisovým materiálem bylo předloženo Nejvyššímu soudu jako soudu dovolacímu dne 5. 4. 2019 a věc byla přidělena v souladu s rozvrhem práce platným pro rok 2019 do senátu č. 7, v němž je vedena pod sp. zn. 7 Tdo 455/2019.

4. V uvedeném senátě, jehož členy jsou JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., JUDr. Josef Mazák, JUDr. Michal Mikláš (všichni tři jako předsedové senátu) a JUDr. Radek Doležel (jako soudce; soudcem Nejvyššího soudu se stal dnem 18. 4. 2019), byla věc přidělena předsedovi senátu JUDr. Josefu Mazákovi. Podle rozvrhu práce pro rok 2019 platného ke dni předložení věci Nejvyššímu soudu měli být dalšími členy senátu, který měl o podaném dovolání rozhodovat, JUDr. Michal Mikláš a JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. S účinností ode dne 18. 4. 2019 byl však tento rozvrh práce změněn v tom směru, že v dané věci bude o podaném dovolání rozhodovat senát ve složení JUDr. Josef Mazák, JUDr. Michal Mikláš a JUDr. Radek Doležel. O původním složení senátu i o uvedené změně byl vyrozuměn jak nejvyšší státní zástupce, tak obhájce obou obviněných JUDr. Petr Vališ.

5. Dne 30. 4. 2019 soudce JUDr. Radek Doležel – jako člen senátu, který měl o podaném dovolání rozhodovat – předložil senátu č. 8 Nejvyššího soudu návrh, aby byl vyloučen z vykonávání úkonů v uvedeném trestním řízení. Tento návrh odůvodnil tím, že v dané trestní věci činil v minulosti úkony jako státní zástupce působící u Nejvyššího státního zastupitelství. Dovolání totiž bylo podáno nejvyšším státním zástupcem dne 16. 1. 2019, kdy byl u Nejvyššího státního zastupitelství činný jako ředitel odboru mimořádných opravných prostředků. Jeho pracovní náplní (mimo jiné) bylo zpracování podnětů a návrhů k dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství, jež primárně zpracovává právě Odbor mimořádných opravných prostředků, který příslušné podání posoudí a poté navrhne nejvyššímu státnímu zástupci další postup, případně zpracuje koncept dokumentů (dovolání, vyrozumění o jeho nepodání, apod.). Zmíněný postup a návrh, který vyhotovuje konkrétní státní zástupce, je vždy aprobován ředitelem zmíněného odboru, který k němu vyjadřuje své stanovisko. Vzhledem k tomu, že jako ředitel tohoto odboru vyjadřoval své stanovisko rovněž v dané trestní věci a činil v ní též aktivní úkony, svojí dozorovou a schvalovací činností se přímo podílel na přípravě dovolání, o němž nyní bude senát 7 Tdo Nejvyššího soudu rozhodovat. Proto je přesvědčen, že musí z ní být z důvodů uvedených v § 30 odst. 2 tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů v řízení o dovolání u Nejvyššího soudu.

6. Návrh soudce JUDr. Radka Doležela na jeho vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení v dané trestní věci – učiněný s odkazem na § 30 odst. 2 tr. ř. – shledal Nejvyšší soud důvodným. Podle první věty citovaného ustanovení totiž platí, že soudce nebo přísedící je též vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, jestliže byl v projednávané věci činný jako státní zástupce, policejní orgán, společenský zástupce, obhájce nebo jako zmocněnec zúčastněné osoby nebo poškozeného.
  7. Podle § 31 odst. 1 poslední věty tr. ř. o vyloučení soudce Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. Podle aktuálního rozvrhu práce pro rok 2019 je tímto senátem senát č. 8 Nejvyššího soudu, který shledal, že shora uvedené okolnosti jednoznačně svědčí pro rozhodnutí o vyloučení soudce JUDr. Radka Doležela z vykonávání dalších úkonů v tomto trestním řízení.

  8. Na základě všech těchto skutečností Nejvyšší soud v senátě č. 8 rozhodl podle § 30 odst. 2 tr. ř., že soudce JUDr. Radek Doležel je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 455/2019.

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
  V Brně dne 22. 5. 2019
                JUDr. Jan Bláha
                  předseda senátu