Rozhodnutí NS

25 Nd 22/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:25 Nd 22/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.22.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 22/2019-26


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci oprávněné: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530, zastoupená Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem Na královně 862, 156 00 Praha 5, proti povinné: V. M., narozená XY, naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2760/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.,

takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2760/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus, se sídlem exekutorského úřadu v Praze 8, podal dne 31. 10. 2018 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 16. 10. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.904 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 1. 12. 2017, č. j. 17 C 176/2017-39. Oprávněná v návrhu označila povinnou bytem na adrese XY (na které povinná na území České republiky v minulosti podnikala). Exekuční titul byl povinné doručen dne 10. 8. 2018, prostřednictvím dožádaného Okresního soudu Senica, na adresu XY. Povinná je občanskou XY, na území České republiky nemá podle Informačního systému základních registrů evidován trvalý ani jiný pobyt.

Okresní soud v Břeclavi proto usnesením ze dne 29. 11. 2018, č. j. 53 EXE 2760/2018-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí dle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.
Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – dále jen „Sbírka“) plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území ČR, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného
a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky).

V daném případě nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu