Rozhodnutí NS

28 Ncu 123/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/15/2019
Spisová značka:28 Ncu 123/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.123.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1, 2, 3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 123/2019-8


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem P. L., bytem XY, Kalifornie, Spojené státy americké, zastoupeným M. Š., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o:

Rozsudek Vrchního soudu Kalifornie, okres Orange, Spojené státy americké (Superior Court of California, County of Orange), ze dne 17. 2. 2009, sp. zn. 08D004169, jímž bylo rozvedeno manželství P. L. a D. L., rozené K., uzavřené dne 16. 1. 1982 v Březolupech, zapsané v knize manželství matričního úřadu Březolupy, okres Uherské Hradiště, ve svazku 4, roč. 1982, str. 24, poř. č. 1,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud Kalifornie, okres Orange (Spojené státy americké), k návrhu manželky navrhovatele rozvedl jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. V době rozvodu nezletilá dcera AAAAA (pseudonym) byla svěřena do péče matky. Stav manželský byl uvedeným rozsudkem ukončen ke dni 17. 2. 2009.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 15. 10. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu