Rozhodnutí NS

29 NSCR 82/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Senátní značka:29 NSCR 82/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.82.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 27 INS XY
29 NSČR 82/2018-P14-21


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužnice J. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Markétou Vojtáškovou, advokátkou, se sídlem ve Zlíně, Kvítková 124/11, PSČ 760 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 13, o dovolání věřitelky č. 13 Z. S., bytem XY, zastoupené JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Brně, Bašty 416/8, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. září 2017, č. j. KSBR 27 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:


Vrchní soud v Olomouci k odvolání věřitelky č. 13 (Z. S.) usnesením ze dne 26. září 2017, č. j. KSBR 27 INS XY, 2 VSOL XY, potvrdil usnesení ze dne 27. října 2016, č. j. KSBR 27 INS XY, kterým Krajský soud v Brně odmítl přihlášku pohledávky této věřitelky ve výši 119.628,- Kč, s tím, že právní mocí usnesení účast označené věřitelky v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 13 dovolání, které podáním datovaným 13. června 2019 vzala v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřitelce č. 13, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu