Rozhodnutí NS

26 Cdo 4786/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/22/2015
Spisová značka:26 Cdo 4786/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4786.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4786/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti povinnému M. i. S., N., pro 57 255,23 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, pod sp. zn. 120 EX 32792/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 12 Co 582/2014, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím zrušil usnesení ze dne 19. 8. 2014, č. j. 120 EX 32792/13-51, kterým soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, určil výslednou cenu nemovitých věcí povinného, v usnesení blíže specifikovaných.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud České republiky dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť povinný není k jeho podání oprávněn (subjektivně legitimován), protože napadeným rozhodnutím mu nevznikla újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením nebo změnou rozhodnutí odvolacího soudu. Z tohoto důvodu se již nezabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Pro úplnost dodává, že dovolání rovněž trpí vadami, neboť dovolatel nevymezil důvod dovolání v souladu s § 241a o. s. ř., ani neuvedl, v čem spatřuje splnění přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 až § 238a o. s. ř. a tuto skutečnost ani nebylo možné dovodit z obsahu dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. prosince 2015
          JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
                předsedkyně senátu