Rozhodnutí NS

3 Tdo 1331/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:11/12/2019
Spisová značka:3 Tdo 1331/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:3.TDO.1331.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 265g odst. 2 tr. ř.
§ 265g odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tdo 1331/2019-


USNESENÍ


Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 12. 11. 2019 v řízení o dovolání, které podal obviněný P. S., nar. XY, trvale bytem XY, XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 7 To 91/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 26/2018, takto:


Podle § 265g odst. 2 trestního řádu se bere na vědomí zpětvzetí dovolání, které obviněný P. S. podal proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 7 To 91/2018.

Odůvodnění:


Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 1 T 26/2018, byl obviněný P. S. pod bodem 1. výroku o vině uznán vinným pokusem zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“), k § 140 odst. 1 tr. zákoníku, a pod bodem 2. výroku o vině přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku. Za to byl odsouzen podle § 140 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest propadnutí věci. Bylo též rozhodnuto o vznesených nárocích na náhradu škody.

Proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 1 T 26/2018, podal obviněný odvolání směřující do všech výroků napadeného rozsudku. O podaném odvolání rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 7 To 91/2018, a to tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 1 T 26/2018, z podnětu podaného odvolání částečně zrušil, a to ve výroku o vině pod bodem 1., ve výroku o trestu, ve výroku o náhradě škody a ve výroku o náhradě nemajetkové újmy, a podle § 259 odst. 3 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného P. S. uznal vinným pokusem zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 140 odst. 1 tr. zákoníku. Za to a za skutek pod bodem 2. z napadeného rozsudku, který zůstal nedotčen, byl obviněný odsouzen podle § 140 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest propadnutí věci. Bylo též rozhodnuto o vznesených nárocích na náhradu škody.

Proti citovanému rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 7 To 91/2018, podal obviněný prostřednictvím svého advokáta dovolání (č. l. 801–804), v rámci něhož odkázal na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.

Dříve, než se dovolací soud odebral k závěrečné poradě k rozhodnutí o podaném dovolání, doručil dne 6. 11. 2019 prostřednictvím své datové schránky obhájce obviněného Nejvyššímu soudu podání datové stejného dne, v němž obviněný výslovným prohlášením vzal své dovolání zpět.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. může osoba, která dovolání podala, je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Další věty uvedeného ustanovení se na případ dispozice s dovoláním ze strany obviněného nevztahují. Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Další věta tohoto ustanovení se na zpětvzetí dovolání obviněným nevztahuje.

Protože obviněný vzal své dovolání výslovným prohlášením zpět, a to po předložení věci dovolacímu soudu (dne 23. 10. 2019) a dříve než se dovolací soud odebral k závěrečné poradě k rozhodnutí o podaném dovolání, rozhodl předseda senátu podle § 265g odst. 2 tr. ř., že se zpětvzetí dovolání obviněným bere na vědomí.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. 11. 2019


JUDr. Petr Šabata
předseda senátu