Rozhodnutí NS

20 Cdo 2452/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/04/2018
Spisová značka:20 Cdo 2452/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.2452.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2452/2018-195


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému M. M., T., pro 428 080 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 31 EXE 1688/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. října 2015, č. j. 26 Co 272/2015-101, t a k t o :


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. října 2015, č. j. 26 Co 272/2015-101, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Trutnově ze dne 4. února 2016, č. j. 31 EXE 1688/2013-123, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Žádost povinného o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Trutnově ze dne 19. dubna 2017, č. j. 31 EXE 1688/2013-146, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. března 2018, č. j. 25 Co 170/2017-171.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 9. 2018


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu