Rozhodnutí NS

30 Cdo 1635/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/01/2016
Spisová značka:30 Cdo 1635/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.1635.2016.3
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1635/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně H. M., zastoupené JUDr. Radkem Rozmánkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Švédská 6, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1 132 766 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 163/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2015, č. j. 12 Co 130/2015-174, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, č. j. 30 Cdo 1635/2016-189, se opravuje tak, že správně zní „Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2015, č. j. 12 Co 130/2015-174, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.“


O d ů v o d n ě n í :


Ve výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, č. j. 30 Cdo 1635/2016-189, bylo z důvodu písařské chyby nesprávně uvedeno datum a číslo jednací rušeného rozsudku Městského soudu v Praze, které bylo napadeno dovoláním.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Jelikož v rozsudku Nejvyššího soudu došlo k písařským chybám, byla výše vysvětlená pochybení napravena postupem podle § 243b a § 164 o. s. ř.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. 7. 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu