Rozhodnutí NS

27 Cdo 631/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/23/2019
Spisová značka:27 Cdo 631/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.631.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Opatrovník
Dotčené předpisy:§ 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř.
§ 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 631/2018-273


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatelů a) A. S., narozené XY, bytem XY, b) N. L., narozené XY, bytem XY, zastoupených Mgr. et Mgr. Kamilou Mesiarkinovou, advokátkou, se sídlem v Rozdrojovicích, Na Březině 310, PSČ 664 34, a c) J. K., zemřelého dne 24. 10. 2018, posledně bytem XY, za účasti Lázně Bechyně s. r. o., se sídlem v Bechyni 202, PSČ 391 65, identifikační číslo osoby 46678654, zastoupené JUDr. Věslavem Nemethem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 3/2016, o dovolání společnosti Lázně Bechyně s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2017, č. j. 7 Cmo 415/2016-108, takto:

I. Dovolací řízení se ve vztahu mezi navrhovatelem c) a společností Lázně Bechyně s. r. o. zastavuje.
II. Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


[1] Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 20. 5. 2016, č. j. 13 Cm 3/2016-50, zamítl návrh navrhovatelů na jmenování opatrovníka společnosti Lázně Bechyně s. r. o. (dále jen „společnost“) [výrok I.] a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání navrhovatelů rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož usnesení soudu prvního stupně není přezkoumatelné, neboť z něj není zřejmé, zda jím tento soud rozhodl o ustanovení hmotněprávního opatrovníka podle § 486 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, či procesního opatrovníka podle § 29 odst. 2 o. s. ř., odpovídá ustálené judikatuře Nejvyššího i Ústavního soudu; srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1045/99, či rozsudek ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011 (uveřejněný pod číslem 100/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), anebo nález Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 2717/08 (v něm citovaná rozhodnutí).

[5] V průběhu dovolacího řízení (dne 24. 10. 2018) navrhovatel c) zemřel. Jelikož Nejvyšší soud z usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 9. 11. 2018, č. j. 21 D 1825/2018-32, jež nabylo právní moci téhož dne, zjistil, že jedinými dědici navrhovatele c) jsou pozůstalé dcery A. S. a N. L., které již v projednávané věci vystupují jako účastnice řízení [navrhovatelky a) a b)], není zde nikoho, s kým by bylo možné v řízení pokračovat na místě navrhovatele c). Nejvyšší soud proto dovolací řízení ve vztahu mezi společností a navrhovatelem c) podle § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

[6] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno.

[7] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 5. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu