Rozhodnutí NS

30 Nd 320/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:30 Nd 320/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.ND.320.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 320/2018-83


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce Z. Š., zastoupeného Ing. Miroslavem Šimkem, narozeným 25. 9. 1981, bytem v Družci, Ke Kačáku 339, proti žalovanému G. P., o vydání věci, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 25 C 12/2017, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 25 C 12/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.


O d ů v o d n ě n í:


Žalobou podanou u Okresního soudu v Kladně dne 16. 2. 2017 se žalobce domáhá po žalovaném vydání osobního automobilu, který žalobce na žalovaného převedl na základě kupní smlouvy ze dne 22. 6. 2015.

Okresní soud v Kladně jako soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 8. 2018, č. j. 25 C 12/2017-78, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud je ve věci místně příslušný.

Soud prvního stupně v odůvodnění usnesení uvedl, že ke dni podání žaloby (resp. v období od 1. 1. 2017 do 26. 2. 2017) neměl žalovaný, jenž je státním příslušníkem R., povolen žádný druh pobytu adrese v České republice. Následně soud prvního stupně zjistil, že v období od 27. 2. 2017 do 31. 12. 2017 žalovaný bydlel na adrese K., poslední známé bydliště žalovaného je na adrese R. Na tuto adresu se soudu nepodařilo zaslat soudní písemnosti, neboť žalovaný zde nemá domovní schránku. Podle soudu prvního stupně tak chybějí podmínky místní příslušnosti a je na Nejvyšším soudu, aby v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že ke dni podání žaloby nebyl žalovaný registrován na žádné adrese v České republice. Soudní zásilky doručované na poslední známou adresu žalovaného v R. se vracely soudu zpět s poznámkou doručující pošty, že adresát nemá na dané adrese poštovní schránku. Jinou adresu pobytu žalovaného se soudu prvního stupně zjistit nepodařilo.

Z výše uvedeného se podává, že bydliště žalovaného ke dni podání žaloby nebylo známo a na posledně zjištěné adrese žalovaný nepřebíral zaslané písemnosti. Nejvyšší soud tudíž přistoupil k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Jakkoli by vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný má poslední známé bydliště v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (v R.), přicházelo do úvahy určení tohoto soudu jako místně příslušného, nemohl Nejvyšší soud odhlédnout od skutečnosti, že žalovaný v průběhu řízení již dvakrát změnil adresu svého bydliště a že bydlí v ubytovacích zařízeních dočasného charakteru, kde nemá na své jméno zřízenou domovní schránku. Nejvyšší soud proto určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř v souladu se zásadou hospodárnosti řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí ve věci Okresní soud v Kladně, u nějž byla žaloba podána a který ve věci již provedl prvotní úkony (výzva ze dne 1. 3. 2017, č. j. 25 C 12/2017-12).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu