Rozhodnutí NS

25 Cdo 123/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/11/2019
Spisová značka:25 Cdo 123/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.123.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Překážka věci rozsouzené (res iudicata)
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 159a odst. 4 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 123/2019-365


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobce: J. H., narozený XY, bytem XY, proti žalovanému: město Horažďovice, se sídlem úřadu Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513, zastoupené JUDr. Petrem Kubešem, Ph.D., advokátem se sídlem nám. Míru 65, 339 01 Klatovy I, o 1.100.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 57/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 2. 2018, č. j. 15 Co 41/2018-316, takto:


I. Řízení o osvobození žalobce od soudních poplatků pro dovolací řízení se zastavuje.
II. Dovolací řízení se zastavuje.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolací soud podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil řízení o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, jež bylo zahájeno podáním doručeným dovolacímu soudu dne 19. 3. 2019, a to pro překážku věci rozhodnuté (§ 159a odst. 4 o. s. ř.), neboť žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků pro toto dovolací řízení, opírající se o stejná tvrzení, byla již pravomocně zamítnuta usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 6. 2018, č. j. 4 C 57/2013-325, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2018, č. j. 56 Co 222/2018-344, proto, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Nejvyšší soud dále zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 2. 2018, č. j. 15 Co 41/2018-316, podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť dovolatel ani na výzvu soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, č. j. 25 Cdo 123/2019-354), jež mu byla doručena, nezaplatil ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání, ačkoliv byl řádně poučen o procesních následcích jeho nezaplacení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 4. 2019

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu