Rozhodnutí NS

29 Nd 341/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2019
Spisová značka:29 Nd 341/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.341.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 341/2019-16


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo osoby 60193336, proti povinné H. M., narozené XY, naposledy bytem XY, pro 5 812,71 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1851/2019, o určení místní příslušnosti, takto:Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1851/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 4. června 2019, podaným u soudní exekutorky Mgr. Lenky Černoškové, Exekutorský úřad Prostějov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 5 812,71 Kč s příslušenstvím, na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 12. dubna 2016, č. j. ČTÚ-25 209/2015-636/VI. vyř. - NiA. Návrhem ze dne 14. června 2019 požádala soudní exekutorka Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 24. června 2019, č. j. 14 EXE 1851/2019-12, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po uplynutí lhůty pro podání odvolání oprávněným předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo místo pobytu povinné, ani místo, kde má povinná majetek. Povinná neprochází lustrací v Centrální evidenci obyvatel, nemá na území České republiky evidovaný trvalý ani jiný pobyt.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nacházela poslední známá adresa bydliště povinné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 10. 2019


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu