Rozhodnutí NS

28 Ncu 177/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/11/2019
Spisová značka:28 Ncu 177/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.177.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 43 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 177/2018-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. W., bytem XY, zastoupenou M. R., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

I. Návrh na uznání rozsudku Nejvyššího soudu Britské Kolumbie, Kanada, pravomocného dne 7. 3. 2013, sp. zn. S-E-123799, jímž bylo rozvedeno manželství R. D. W. a M. W., rozené V., se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 17. 12. 2018 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Nejvyššího soudu Britské Kolumbie, Kanada, pravomocného dne 7. 3. 2013, sp. zn. S-E-123799, o rozvodu jejího manželství s R. D. W..

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2019, č. j. 28 Ncu 177/2018-5, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku předložením originálu (případně ověřené kopie) výše uvedeného rozsudku (tj. nikoli pouze potvrzení – certifikátu - o rozvodu), který bude superlegalizován a opatřen úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo zástupkyni navrhovatelky doručeno dne 22. 1. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatelka nepožádala) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 4. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu