Rozhodnutí NS

6 Tdo 860/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:6 Tdo 860/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.860.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 30 odst. 3 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
6 Tdo 860/2018-I-40


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. 10. 2018 o dovolání, které podal obviněný M. Ch. S. (dříve M. Z.), proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 6 To 57/2017, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 10/2007, takto:

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. je JUDr. Ivo Kouřil vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného M. Ch. S. (dříve M. Z.), a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 860/2018.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 12. 5. 2017, sp. zn. 1 T 10/2007, byl obviněný M. Ch. S. (dříve M. Z.) [dále jen „obviněný“] uznán vinným pokusem zločinu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 211 odst. 1, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku, zčásti jako pachatel podle § 22 odst. 1 tr. zákoníku (skutky pod body 1, 4, 9, 11-14, 17, 20, 21, 23-25) a zčásti jako spolupachatel podle § 23 tr. zákoníku (skutky pod body 2, 3, 5-8, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 26-36).

2. Za trestnou činnost popsanou pod body 1) až 30) a za sbíhající se trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterým byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 15 T 452/2005, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 5 To 449/2006, byl obviněný odsouzen podle § 211 odst. 6 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu podnikání s předmětem zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu v trvání čtyř let. Současně byl zrušen výrok o trestu v části z rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 15 T 452/2005, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 5 To 449/2006, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Ohledně trestné činnosti popsané pod body 31) až 36) bylo podle § 227 tr. ř. rozhodnuto tak, že se trest neukládá. Týmž rozsudkem byl obviněný podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěn obžaloby Krajského státního zástupce v Brně ze dne 28. 7. 2006, sp. zn. 2 KZv 16/2005, pro skutky popsané pod body 71) a 72), neboť nebylo prokázáno, že tyto skutky spáchal.

3. Odvolání obviněného bylo usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 6 To 57/2017, podle § 256 tr. ř. zamítnuto.
  4. Proti shora citovanému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal obviněný dovolání, o němž je v souladu s rozvrhem práce příslušný rozhodnout senát č. 6 trestního kolegia Nejvyššího soudu (věc je zde vedena pod sp. zn. 6 Tdo 860/2018), přičemž jedním z jeho členů je soudce JUDr. Ivo Kouřil.
   5. Podle ustanovení § 30 odst. 3 tr. ř. je z rozhodování u soudu vyššího stupně kromě případů uvedených v § 30 odst. 1, 2 tr. ř. vyloučen soudce nebo přísedící, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně, a naopak.
    6. Podle § 31 odst. 1 tr. ř. rozhodne o vyloučení z důvodů uvedených v § 30 tr. ř. ten orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, rozhodne tento senát i bez návrhu.

    7. V těchto souvislostech je třeba uvést, že soudce JUDr. Ivo Kouřil se v dané věci účastnil na meritorním rozhodování jako předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci v předcházejících fázích trestního řízení, přičemž lze konkrétně zmínit rozsudek jmenovaného soudu ze dne 22. 12. 2011, sp. zn. 1 To 54/2011.

    8. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud rozhodl podle § 30 odst. 3 tr. ř. tak, že soudce JUDr. Ivo Kouřil je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného M. Ch. S., a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 860/2018.


    Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


    V Brně dne 23. 10. 2018


    JUDr. Vladimír Veselý
    předseda senátu