Rozhodnutí NS

25 Nd 139/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/28/2020
Spisová značka:25 Nd 139/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:25.ND.139.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 139/2020-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Hany Tiché v právní věci oprávněné: innogy Energie, s. r. o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, zastoupená Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/8, Praha 2, proti povinnému: J. R., narozený XY, bytem XY, Slovenská republika, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 182/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 182/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.


Odůvodnění:

U Okresního soudu v Kroměříži je pod sp. zn. 32 EXE 182/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, se sídlem exekutorského úřadu v Brně, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 8. 8. 2019, č. j. 5 C 286/2018-69. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je občanem Slovenské republiky, jenž neprochází centrální evidencí obyvatel a jehož současnou adresu v tuzemsku se nepodařilo zjistit ani ze zprávy Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky. V nalézacím řízení mu bylo doručováno na adresu jeho trvalého pobytu na Slovensku.

Okresní soud v Kroměříži proto usnesením ze dne 13. 2. 2020, č. j. 32 EXE 182/2020-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o․ s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud, je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále jen „Sbírka“).

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před pověřením exekutora provedením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, č. 4/2013 Sbírky).

Po přihlédnutí k zásadě rychlosti a ekonomie řízení proto Nejvyšší soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jako místně příslušný exekuční soud, u něhož soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu