Rozhodnutí NS

20 Cdo 50/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/22/2019
Spisová značka:20 Cdo 50/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.50.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Zastavení exekuce
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 50/2019-169
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dexindra s.r.o., se sídlem v Praze 1, Staré Město, Křižovnická 86/6, identifikační číslo osoby 04113811, zastoupené Mgr. Ludmilou Pražákovou, advokátkou se sídlem v Praze, Matoušova 515/12, proti povinné I. Š., narozené XY, bytem XY, pro 72 587 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 16 EXE 128/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 16. 12. 2016, č. j. 59 Co 422/2016-99, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná nezastoupena advokátem podala včasné dovolání proti usnesení uvedenému v záhlaví. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a dále část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání vykazuje nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývá, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Dovolatelka spolu s dovoláním požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení povinného právního zástupce pro dovolací řízení. Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 2. 10. 2017, č. j. 16 EXE 128/2010-133 osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznal (výrok I.), a žádosti povinné o ustanovení advokáta zástupcem pro dovolací řízení nevyhověl (výrok II.). Toto usnesení soudu I. stupně potvrdil v napadených výrocích I. a II. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. 10. 2018, č. j. 58 Co 43/2018-161. Přes výzvu soudu ze dne 2. 10. 2017, č. j. 16 EXE 128/2010-133 (výrok III.), doručenou povinné dne 2. 11. 2017 do datové schránky, dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila.

Protože zákonem stanovená podmínka povinného zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 věta první, odst. 4 o. s. ř.) nebyla přes opatření soudu splněna, Nejvyšší soud řízení o dovolání pro nedostatek podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. 1. 2019
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu