Rozhodnutí NS

28 Cdo 4660/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/06/2019
Spisová značka:28 Cdo 4660/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.4660.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
ECLI:CZ:US:2019:3.US.2995.19.1
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 4660/2018-1702 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyň: a) UNITED BAKERIES a.s., identifikační číslo osoby: 289 76 231, se sídlem v Praze 5, Pekařská 598/1, a b) OK REST a.s., identifikační číslo osoby: 601 93 344, se sídlem v Brně, Bohunická 519/24, obou zastoupených JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem v Praze, Vodičkova 710/31, proti žalovaným: 1) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, 2) Sallerova výstavba Emporium II k.s., identifikační číslo osoby: 272 66 303, se sídlem v Otvicích, Obchodní zóna 266, zastoupena Ass.jur. Denisem Dieterem Riedigerem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 383/58, 3) J. Š., nar. XY, bytem XY, 4) G. Š., nar. XY, bytem XY, 5) L. Š., nar. XY, bytem XY 3) až 5) zastoupeni Mgr. Alanem Vitoušem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 406/23, 6) J. Š., nar. XY, bytem XY, t. č. ve Věznici Nové Sedlo, se sídlem v Žatci – Nové Sedlo, Hlavní 4, 7) A. M., nar. XY, bytem XY, zastoupena Mgr. Alanem Vitoušem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 406/23, a 8) Pražské pekárny a mlýny, státní podnik, identifikační číslo osoby: 000 16 616, se sídlem v Praze 9, Vysočany, Ke Klíčovu 256/1, o určení vlastnického práva k pozemkům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 C 190/2009, o dovolání žalobkyně b) a žalované 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2018, č. j. 25 Co 96/2018-1578, o návrhu žalované 2) na odklad právní moci napadeného rozhodnutí, t a k t o : Návrh žalované 2) na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2018, č. j. 25 Co 96/2018-1578, se zamítá. O d ů v o d n ě n í : Žalobkyně b) a žalovaná 2) podaly dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu. Žalovaná 2) v podaném dovolání současně navrhla, aby Nejvyšší soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí, v části výroku pod bodem I, jímž byl potvrzen výrok I rozsudku soudu prvního stupně (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. 11. 2016, č. j. 18 C 190/2009-1407), kterým bylo v poměru mezi žalobkyní a) a žalovanými 1) a 2) – určeno, že Česká republika (první žalovaná) je vlastnicí v tomto výroku identifikovaných pozemků v kat. území XY. Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení. Z podaného návrhu se nepodávají takové skutečnosti, z nichž by bylo možno uzavřít, že v důsledku pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu (jímž bylo deklarováno vlastnické právo státu k předmětným pozemkům) je dovolatelka (žalovaná 2/) závažně ohrožena ve svých právech, a takové okolnosti nevyplývají ani z obsahu spisu. Proto Nejvyšší soud návrh žalované 2) na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 6. 2. 2019 Mgr. Petr Kraus předseda senátu