Rozhodnutí NS

29 NSCR 156/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/10/2019
Senátní značka:29 NSCR 156/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.156.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPA 56 INS 26939/2016
29 NSČR 156/2018-A-32


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka MOONSTAV, s. r. o., se sídlem v Pardubicích – Studánce, Pod Studánkou 754, PSČ 530 12, identifikační číslo osoby 28822781, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 56 INS 26939/2016, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2017, č. j. KSPA 56 INS 26939/2016, 2 VSPH 881/2017-A-21, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 12. dubna 2017, č. j. KSPA 56 INS 26939/2016-A-16, Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice (dále jen „insolvenční soud“) zastavil insolvenční řízení (zahájené insolvenčním návrhem dlužníka).

[2] K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu brojí dlužník podáním z 27. července 2017 (A-26), doplněným téhož dne (A-28), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním.

[4] Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 5. září 2017, č. j. KSPA 56 INS 26939/2016-A-29, doručeným dovolateli zvlášť dne 8. září 2017 (srov. potvrzení o dodání a doručení do datové schránky u A-29), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 30 dnů od doručení usnesení.

[4] Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. ledna 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu