Rozhodnutí NS

33 Cdo 4239/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/05/2019
Spisová značka:33 Cdo 4239/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.4239.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/05/2019
I.ÚS 1517/19
JUDr. Vladimír Sládeček
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 4239/2018-120


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Města Říčany, se sídlem Říčany, Masarykovo nám. 53, proti žalované TRIPS, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ruská 592/44, identifikační číslo osoby 62418360, zastoupené JUDr. Ivanem Malým, advokátem se sídlem Praha 4, Stallichova 931/11, o nahrazení projevu vůle, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 35 C 57/2017, o návrhu žalované na odklad vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2018, č. j. 30 Co 87/2018-64, takto:

Návrh žalované na odklad právní moci usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2018, č. j. 30 Co 87/2018-64, se zamítá.


Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 4. 1. 2018, č. j. 35 C 57/2017-38, zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá nahrazení projevu vůle účastníků k uzavření dohody o dodávkách vody, s tím, že věc bude po právní moci rozhodnutí postoupena Ministerstvu zemědělství; zároveň rozhodl o nákladech řízení. Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 3. 2018, č. j. 30 Co 87/2018-64, usnesení soudu I. stupně potvrdil v rozsahu, v němž se žalobce domáhal nahrazení souhlasu žalované s ujednáním čl. IV. bod 1.1 navrhované smlouvy (o maximálním množství předané pitné vody); ve zbývajícím rozsahu usnesení změnil tak, že se řízení nezastavuje.

Žalovaná proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2018, č. j. 30 Co 87/2018-64, podala v zákonem stanovené lhůtě dovolání a zároveň návrh na odložení právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí. Žádost odůvodnila tím, že bude-li dle napadeného usnesení věc (zčásti) postoupena a rozhodnuto Ministerstvem zemědělství, budou mít účastníci „judikovanou“ smlouvu, která účastníkům nebude k ničemu, protože nebude obsahovat určení předmětu prodeje co do jeho kvantity. V těchto důsledcích žalovaná spatřuje vážné ohrožení jejích práv coby vlastníka vodovodu i práv samotného žalobce.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

V posuzované věci, v níž bylo řízení zčásti zastaveno a věc zčásti postoupena k rozhodnutí jinému orgánu, není dovolatelka účinky tohoto rozhodnutí (jeho závazností plynoucí z materiální právní moci) na svých právech závažně ohrožena. Upíná-li se žalovaná v tomto směru k vydání konečného rozhodnutí, je třeba vzít v potaz, že soud prvního stupně bude moci v řízení pokračovat a rozhodnout o věci až po vyřízení podaného dovolání; Ministerstvo zemědělství může skutečnosti, že stran otázky týkající se jeho pravomoci rozhodnout probíhá toto dovolací řízení, přizpůsobit svůj procesní postup. Nelze proto učinit závěr, že by jen účinky dovoláním napadeného rozhodnutí mohla být dovolatelka vážně ohrožena.

Nejvyšší soud proto návrh na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 2. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu