Rozhodnutí NS

20 Cdo 209/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/10/2020
Spisová značka:20 Cdo 209/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.209.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

20 Cdo 209/2020


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného České Radiokomunikace, a. s., se sídlem v Praze 6, Skokanská 2117/1, identifikační číslo osoby 24738875, proti povinnému L. R., narozenému XY, bytem XY, pro 21 215 Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad v Teplicích, pod sp. zn. 110 EX 1796/15, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2017, č. j. 16 Co 449/2017-554, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

                  Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl řádně poučen o tom, že dovolání proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. ve znění od 30. 9. 2017, a že je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (srov. § 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále též jen „ZSOP“).

Dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, pouze požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. 3. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu