Rozhodnutí NS

33 Nd 429/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/26/2019
Spisová značka:33 Nd 429/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.429.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu funkční
Podjatost
Dotčené předpisy:§ 12 o. s. ř.
§ 14 o. s. ř.
§ 15 o. s. ř.
§ 16 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 429/2019-339


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci žalobce T. R., bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrem Galou, advokátem se sídlem v Praze, Jugoslávská 620/29, proti žalované Komerční bance, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 969/33 (identifikační číslo osoby 453 17 054), o 3.495.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 94/2018, o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, t a k t o:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 94/2018 se nepřikazuje jinému soudu téhož stupně.


O d ů v o d n ě n í

Obvodní soud pro Prahu 1 (dále rovněž „příslušný soud“) předložil návrh ze dne 27. 11. 2018 – doplněný podáními z 11. 2. 2019 a 7. 6. 2019 –, jímž žalobce požaduje věc přikázat jinému soudu téhož stupně (§ 12 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“). Žalobce zcela ztratil důvěru v soud poté, kdy po podání žaloby dne 22. 10. 2017 trvalo až do května 2018, než byla věc přidělena soudci (JUDr. Lence Vávrové) a následně z pověření předsedy soudu byla věc místopředsedkyní soudu přidělena soudkyni jiné.

K soudkyni JUDr. Lence Vávrové žalobce uvedl, že se při rozhodování ve věcech u Městského soudu v Praze (zde vykonávala stáž), kde byl účastníkem řízení, chovala jako členka senátu č. 30 nevhodně, narušovala důstojnost jednání a způsobovala průtahy v řízení. V daných věcech zcela ignorovala porušení základního ústavního práva na zákonného soudce, čímž se stala soudcem vyloučeným, včetně celého senátu č. 30. Tvrdil, že soudci mají k němu zjevně nepřátelský vztah a že v jiných věcech týkajících se jeho osoby, byla ignorována námitka podjatosti, že nebyl proveden objektivní přezkum nestrannosti celého senátu a že soudci mají vztah k uvedené soudkyni a tím pádem nejsou schopni nestranně rozhodovat. Zmínil, že mezi danou soudkyní a předsedou Městského soudu v Praze Liborem Vávrou je jistě příbuzenský vztah. Žalobce se obává, že není schopna přezkoumat porušení jeho základních práv také v řízení před soudem prvního stupně.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 10. 2019, č. j. 1 Nc 2541/2019-307, rozhodl, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Lenka Vávrová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci.

Soudci senátu č. 30 Městského soudu v Praze posoudili námitku podjatosti jako nedůvodnou, neboť nemají žádný vztah k navrhovateli, k projednávané věci, ani k soudkyni JUDr. Vávrové; nejsou tak žádné důvody pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu § 14 o. s. ř.

Podle § 12 o. s. ř. nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (odstavec první). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec třetí).

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (odstavec 1). U soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání (odstavec 2). Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (odstavec 4).

Podle § 15 o. s. ř. jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu (odstavec první). Předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o vyloučení podle § 14 odst. 1 a předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst. 1 (odstavec druhý).

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle § 16a odst. 1 o. s. ř. jestliže bylo rozhodnuto, že soudce (přísedící) je vyloučen, předseda soudu podle rozvrhu práce určí místo něho jiného soudce (přísedícího) nebo, jestliže byli vyloučeni všichni členové senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1 o. s. ř.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že postupem podle § 12 odst. 1 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (s výjimkou situace předpokládané § 16a odst. 2 o.s.ř.) tehdy, jsou-li splněny buď předpoklady vymezené v § 15 odst. 1, odst. 2, část první věty za středníkem, o.s.ř., anebo tehdy, bylo-li rozhodnuto podle § 16 odst. 1 o.s.ř. o vyloučení soudce či soudců dotčeného soudu a současně není možné věc přikázat jinému soudci téhož soudu (§ 16a odst. 1 o.s.ř.).

Z obsahu předloženého spisu se podává, že žádný ze soudců Obvodního soudu pro Prahu 1 neoznámil předsedovi soudu skutečnosti, pro které by byl v projednávané věci vyloučen (natož aby tak učinili všichni soudci), a že nadřízený soud nerozhodl o vyloučení žádného ze soudců tohoto soudu. Není tudíž naplněn alespoň jeden z předpokladů, za kterých může nadřízený soud rozhodnout o přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 1 o. s. ř.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že projednávaná věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 se nepřikazuje jinému soudu téhož stupně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2019
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu