Rozhodnutí NS

29 Cdo 3691/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/22/2019
Spisová značka:29 Cdo 3691/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.3691.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 3691/2017-178


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně GALERIE - SEN s. r. o., se sídlem v Praze 1, Soukenická 1188/25, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26443597, zastoupené JUDr. Pavlem Randlem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Budějovická 1550/15a, PSČ 140 00, proti žalované Expobank CZ a. s., se sídlem v Praze 5, Vítězná 126/1, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 14893649, zastoupené Andreasem Ueltzhöfferem, advokátem, se sídlem v Praze 8, Voctářova 2449/5, PSČ 180 00, o zaplacení částky 13.553.340 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 Cm 192/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. února 2017, č. j. 12 Cmo 209/2015-145, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 60.548,40 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.


Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 18. prosince 2018 vzala v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelka z procesního hlediska (zpětvzetím podaného dovolání) zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno (to, že by důvodně podaná žaloba byla vzata zpět pro chování žalované, z obsahu spisu neplyne). Žalobkyni tak vznikla povinnost hradit žalované její náklady dovolacího řízení, jež sestávají z mimosmluvní odměny za zastoupení advokátem za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ze dne 21. listopadu 2017), která podle ustanovení § 7 bodu 7., § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), činí částku 49.740 Kč, dále z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a z náhrady za 21% daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 1, 3 o. s. ř.) ve výši 10.508,40 Kč. Celkem činí přiznaná náhrada nákladů dovolacího řízení částku 60.548,40 Kč.

K určení výše odměny za zastupování advokátem podle advokátního tarifu srov. důvody rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněného pod číslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).


V Brně dne 22. 1. 2019


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu