Rozhodnutí NS

27 Nd 229/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:27 Nd 229/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.ND.229.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
§ 88 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 229/2018-124


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně GODUS s. r. o., se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 05383773, proti žalovaným 1) M. B., 2) Y. B., oběma zastoupeným JUDr. Tomášem Panáčkem, advokátem, se sídlem ve Fulneku, Požární 643, PSČ 742 45, a 3) Minuano Holding s. r. o., se sídlem v Praze 6, Muchova 240/6, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 05848342, zastoupené JUDr. Petrem Dítětem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 12/19, PSČ 779 00, o určení neplatnosti výpovědi smlouvy, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 313/2017, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 313/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.


Odůvodnění:


[1] Podáním ze dne 13. 7. 2018 navrhla žalobkyně, aby v záhlaví označená věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

[2] Žalobkyně návrh odůvodnila tím, že přesunula většinu svých podnikatelských aktivit do Prahy a zde se nachází také její sídlo.

[3] Žalovaní se k návrhu vyjádřili podáními ze dne 19. 7. 2018 shodně tak, že jej pokládají za obstrukční a s navrhovanou delegací nesouhlasí, odkazujíce na judikaturu Nejvyššího soudu.

[4] Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

[5] Podle § 88 písm. b) o. s. ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle § 88 písm. a) o. s. ř.

[6] Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba - jako výjimku - vykládat restriktivně. K tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[7] Obecně platí, že situace, že některý účastník musí překonat mezi místem současného bydliště a sídlem věcně a místně příslušného soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2015, sp. zn. 29 Nd 131/2015).

[8] V situaci, kdy jediným žalobkyní tvrzeným důvodem pro postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 je vzdálenost jejího sídla a výkonu podnikání od místně příslušného soudu a kdy žalovaní s návrhem nesouhlasí, Nejvyšší soud naplnění předpokladů pro přikázání věci označenému soudu, jímž by došlo k prolomení zásady vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon, neshledal.

[9] Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc tomuto soudu nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu