Rozhodnutí NS

22 Cdo 4212/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/14/2020
Spisová značka:22 Cdo 4212/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.4212.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4212/2019-184


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobců 1) ZOS Kačina, a.s., identifikační číslo osoby 25767712, se sídlem v Kutné Hoře, Svatý Mikuláš 139, 2) J. R., narozeného XY, bytem XY, a 3) D. F., narozené XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Ing. Zdeňkem Hrabou, Ph.D., advokátem se sídlem v Říčanech u Prahy, Kamlerova 795/9, proti žalované VITAL AGRON s.r.o., identifikační číslo osoby 05618819, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, zastoupené Mgr. Pavlem Bartoněm, advokátem se sídlem v Praze 2, Chodská 1383/22, o nahrazení projevu vůle vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 5 C 380/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2019, č. j. 30 Co 154/2019-161, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2019, č. j. 30 Co 154/2019-161, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:

Okresní soud v Kutné Hoře („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 24. 4. 2019, č. j. 5 C 380/2018-101, žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Praze („odvolací soud“) rozsudkem ze dne 25. 9. 2019, č. j. 30 Co 154/2019-161, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že se nahrazuje projev vůle žalované a rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání a navrhla ve smyslu § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („o. s. ř.“) odložení právní moci rozsudku odvolacího soudu. Existence takového rozsudku může znamenat nevratný zásah do práv žalované. Nastal by stav, který by se dal napravit jen s neúměrnými náklady. Odklad právní moci se zároveň nedotkne žádné jiné osoby, vyjma žalobců.

Žalobci se k návrhu na odklad právní moci rozsudku odvolacího soudu nevyjádřili.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen na svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka.

Nabytí právní moci rozsudku odvolacího soudu může žalovanou závažně ohrozit na jejích právech, neboť v případě, že by dovolací soud napadený rozsudek zrušil, avšak do právní moci takového rozhodnutí by došlo k zápisu vlastnického práva ve prospěch žalobců, nezbylo by žalované než vyvolat další soudní spor k ochraně svého práva, což by znamenalo další náklady a také by se prodlužovalo období právní nejistoty dotčených osob. Protože se odklad právní moci napadeného rozhodnutí současně nedotkne jiných osob než účastníků řízení, odložil Nejvyšší soud (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání) právní moc rozhodnutí odvolacího soudu do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v nadepsané věci žalovanou [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 1. 2020


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu