Rozhodnutí NS

30 Cdo 3747/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2020
Spisová značka:30 Cdo 3747/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.3747.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3747/2019-106


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody 4 125 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 47 C 17/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2018, č. j. 15 Co 430/2018-67, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 6. 8. 2018, č. j. 47 C 17/2017-59, bylo z důvodu neodstranění nedostatku právního zastoupení v dovolacím řízení zastaveno řízení o dovolání žalobce, kterým bylo napadeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2018, č. j. 15 Co 36/2018-26. V záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Praze bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno a dne 14. 11. 2018 proti němu podal žalobce dovolání, aniž by byl zaplacen soudní poplatek za dovolání.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2019, č. j. 15 Co 222/2019-87, bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 27. 3. 2019, č. j. 47 C 17/2017-75, ve výroku, ve kterém se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků za dovolací řízení. Usnesením posledně jmenovaného soudu ze dne 22. 8. 2019, č. j. 47 C 17/2017-94, byl žalobce (dále jen „dovolatel“) vyzván k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve lhůtě 15 dní. Výzva mu byla doručena dne 27. 8. 2019, přičemž lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula marně dnem 11. 9. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 14. 11. 2018 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože dovolatel ve lhůtě k tomu určené nezaplatil soudní poplatek za dovolání, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2020


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu