Rozhodnutí NS

23 Cdo 2410/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/26/2019
Spisová značka:23 Cdo 2410/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.2410.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 2410/2019-171


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně innogy Energie s. r. o. se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, IČO 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2 Rubešova 162/8, proti žalovanému R. Č., podnikateli se sídlem XY, IČO XY, o zaplacení částky 180 207,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 37 ECm 1/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2019, č. j. 12 Cmo 117/2014-136, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
           O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. května 2014 potvrdil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 3. ledna 2014, č. j. 37 ECm 1/2010-124, kterým byl odmítnut návrh žalovaného ze dne 29. ledna 2013 na obnovu řízení, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 37 ECm 1/2010, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok po bodem I); výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, nebyl však v době podání dovolání řádně zastoupen a neprokázal právnické vzdělání (§ 241 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“). Vzhledem k tomu, že podání dovolání nemělo ani požadované náležitosti, byl žalobce usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. září 2014, č. j. 37 ECm 1/2010-145, jež bylo žalobkyni doručeno dne 10. září 2014, vyzván k odstranění vad svého podání a současně byla poučen o tom, že musí být zastoupena advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21 b o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání a doložení povinného zastoupení v souladu se zákonem ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy a upozornil ji na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky v soudem určené lhůtě neodstranila a ani nedoložila své zastoupení pro dovolací řízení v souladu s § 241 o. s. ř.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci – podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatelka ani na výzvu soudu neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 7. 2019


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu