Rozhodnutí NS

7 Td 56/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:7 Td 56/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TD.56.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Delegace
Dotčené předpisy:§ 25 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
08/03/2019
08/03/2019
III.ÚS 826/19
III.ÚS 837/19
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
odmítnuto
03/27/2019
03/27/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 56/2018-7


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 21. 11. 2018 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného L. T., nar. XY, trvale bytem XY, Luhačovice, okres Zlín a obviněného J. G., nar. XY, trvale bytem XY, Luhačovice, okres Zlín, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 99/2018, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc Obvodnímu soudu pro Prahu 2 neodnímá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podal u Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 14. 9. 2018 obžalobu na obviněné L. T. a J. G. pro přečin šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Přečinu se měli podle obžaloby dopustit tím, že (zkráceně) L. T. jako jednatel a společník společnosti L. k., se sídlem Praha 2 a J. G. jako společník, společným jednáním, jako osoby k tomu oprávněné a odpovědné, nejméně v období od 21. 3. 2016 do 18. 5. 2018 prostřednictvím veřejně celosvětově přístupných internetových stránek pod adresou www.semena-marihuany.cz nabízeli k prodeji semena rostlin rodu konopí pod různými obchodními názvy, s garancí obsahu látky delta-9-tetrahydrokanabinol vyšší než 0,3% hmotnostních v rostlinách, přičemž v nabídce uváděli doprovodný text s obsahem informací o chutích jednotlivých odrůd a jejich účincích, poskytovali podporu k pěstování rostlin rodu konopí prostřednictvím veřejně celosvětově přístupných internetových stránek pod adresou www.pestik.cz, nabídkou prodeje k tomu určeného sortimentu zboží, radami a jinými texty o vlastnostech konopí a nabídka byla činěna tak, že byla způsobilá jiného svádět ke zneužívání psychotropní rostliny konopí jako jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporovat a nadto byla činěna prostřednictví internetu, tedy jiným obdobně účinným způsobem ve smyslu § 287 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, přičemž látka delta-9-tetrahydrokanabinol je uvedena jako psychotropní látka v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 11. 2018, sp. zn. 2 T 99/2018, byl podle § 25 tr. ř. předložen trestní spis uvedeného soudu sp. zn. 2 T 99/2018, s návrhem tohoto soudu na odnětí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně. Podle soudu je trestní věc obviněných dozorována Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 2 a šetřena Policií Obvodního ředitelství Praha II proto, že virtuální sídlo společnosti L. k., s. r. o., je XY, Praha 2. Důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř. shledává v požadavku úspornosti nákladů trestního řízení, když oba obvinění jsou pobytem v Luhačovicích, okres Zlín, oba se tam podle soudu zdržují a podnikají. O těchto skutečnostech podle soudu vypovídají také zajištěné odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu. Rovněž pracovnice – operátorka internetového obchodu, důležitá svědkyně J. N., byla při telefonických hovorech zachycena buňkami – XY, Luhačovice. Podle výpovědi pracovala v obchodě L. T. na adrese XY, Luhačovice, kde vyřizovala objednávky. Podle obžaloby je skutečným účelem obchodu provozovaného obviněnými prodej osiva pro pěstování psychotropního konopí a poskytování podpory pěstování dalším k tomu určeným sortimentem, radami, atd. Klíčový je tedy podle soudu prodej osiva konopí, když bylo podle soudu prokázáno, že osivo bylo inzerováno, nabízeno, prodáváno. Důležitými důvody podle § 25 tr. ř. může podle soudu být také skutečnost, že řízení bude vedeno v regionu bydliště pachatelů, v němž se projeví nesporné výchovné působení trestního řízení, adresné pojmenování těch, kteří se skrývají za internetovými stránkami v regionu jejich faktického působení.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu soudu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obvinění se měli podle obžaloby dopustit přečinu šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Podle právní věty tím, že společným jednáním podněcovali a šířili zneužívání jiné návykové látky než alkoholu a takový čin spáchali veřejnou počítačovou sítí. Podněcováním ke zneužívání takové látky je třeba rozumět projev, kterým pachatel zamýšlí vzbudit u jiných osob rozhodnutí nebo náladu vedoucí ke zneužívání návykových látek jiných než alkohol. Projev pachatele (na rozdíl od svádění) zde není zaměřen na konkrétní osobu nebo osoby, i když i zde jeho snaha míří k vyvolání zneužívání návykových látek u těch, jimž je jeho projev určen, ale stejně jako šíření zneužívání návykové látky jiné než alkohol směřuje vůči blíže nekonkretizovaným osobám (zvláště pokud je tak činěno prostřednictvím veřejně celosvětově přístupných internetových stránek). O místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 není pochyb, ostatně tento soud svou příslušnost v usnesení ani nezpochybňuje (viz § 22 tr. ř.). Nejvyšší soud je pak příslušný k rozhodnutí o návrhu soudu na delegaci, neboť je soudem nejblíže společně nadřízeným Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a Okresnímu soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud v uvedené věci neshledal existenci žádných důležitých důvodů opodstatňujících postup podle § 25 tr. ř.

Trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před soudem prvního stupně, kdy se jedná o návrh soudu, který postavil svou argumentaci především na hledisku hospodárnosti a rychlosti trestního řízení a také na hledisku výchovného působení trestního řízení na pachatele a na občany v daném regionu. Nejvyšší soud však v těchto argumentech soudu neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Pokud obvodní soud v souvislosti se zásadou hospodárnosti řízení poukazuje na bydliště obviněných v Luhačovicích, Nejvyšší soud konstatuje, že v dané trestní věci byla obžaloba podána proti dvěma obviněným, jejichž náklady ovšem nehradí stát. Skutečnost, že obviněný má bydliště mimo obvod soudu příslušného k projednání věci, obecně není důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Z trestního spisu nejsou zřejmé (a ani soud v návrhu na delegaci neuvádí) žádné důležité důvody, proč by se nemohli obvinění účastnit soudního řízení u místně příslušného soudu v Praze (obvinění dokonce ve svých výpovědích, č. l. 61 a č. l. 64 p. v., uvádějí, že se v Praze zdržují velmi často). Na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. Obvodní soud neuvádí žádná závažná zdravotní omezení na straně obviněných, která by odůvodňovala průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pokud jde o svědky, jejichž náklady hradí stát, obecně lze uvést, že ani větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení z různých částí republiky, a nikoli z obvodu příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o zcela běžnou skutečnost, zvlášť u trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu. V tomto konkrétním případě není obžalobou navržen žádný svědek ke slyšení u hlavního líčení. Bude samozřejmě otázkou dokazování, zda bude nutné ve věci některé osoby, jako svědky, vyslechnout.

Odnětím trestní věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a jejím přikázáním Okresnímu soudu ve Zlíně (jak je navrhováno), nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení. Řízení také u příslušného Obvodního soudu pro Prahu 2 bude mít nepochybně také výchovný účinek na pachatele. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi.

Po pečlivém zvážení okolností případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu