Rozhodnutí NS

21 Nd 124/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:21 Nd 124/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.124.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 124/2019-67


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce T. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Milanem Janíčkem, advokátem se sídlem v Šumperku, Slovanská č. 255/21, proti žalovanému M. R., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Petrou Andršovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída č. 806/32, o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 9/2019, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 9/2019, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.
Odůvodnění:

Žalobce podal dne 6. 11. 2018 u Okresního soudu v Šumperku žalobu na zvýšení výživného stanoveného rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 23. 6. 2011 č. j. 40 P 144/2011-31 ve výši 3 300 Kč měsíčně.

Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 8. 11. 2018 vyslovil podle § 105 odst. 1 o. s. ř. svoji místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc postoupil Okresnímu soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému podle § 84 a 85 odst. 1 o. s. ř., neboť v obvodu tohoto soudu má žalovaný bydliště.

Podáním ze dne 19. 2. 2019 navrhl žalobce přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku. Návrh odůvodnil tím, že o vyživovací povinnosti žalovaného bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 40 P 144/2011, že pod stejnou spisovou značkou je nyní u Okresního soudu v Šumperku vedeno další řízení o zvýšení výživného žalovanému na sestru žalobce, nezletilou AAAA, a že žalobce bydlí v XY, kde na stejné adrese bydlí jeho imobilní matka L. Š., u které je předpoklad, že v řízení bude vyslechnuta, a osobní účast u příslušného soudu by pro ni byla značně komplikovaná.

Žalovaný s navrhovanou delegací nesouhlasí, neboť podle jeho názoru je pro něj jako pro „pracující osobu se značnou zodpovědností“ komplikovanější dostavit se k jednání u Okresního soudu v Šumperku. Za dostatečný nepovažuje argument imobilitou případného svědka (matky žalobce), neboť „na kompenzaci těchto nevýhod L. Š. pobírá dávky státní sociální podpory, čerpá slevy na dopravu, příspěvek na auto apod.“, v minulosti byla schopná se hromadným dopravním prostředkem či autem dopravit k soudu v Šumperku a není jisté, zda ji bude třeba ve věci slyšet jako svědka. Návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku proto žalovaný považuje za pokus, jak mu ztížit a komplikovat dostupnost jednání a zvýšit náklady, které mu vzniknou.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě stanovená ustanovením § 84 o. s. ř. jako místní příslušnost obecného soudu žalovaného), je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno
– právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001 sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

Obecně platí, že situace, kdy některý z účastníků nemá bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost a cesta k příslušnému soudu je pro něj spojena s různými zdravotními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 11. 2009 sp. zn. 4 Nd 368/2009). Stejně pak důvod pro přikázání věci jinému soudu nelze spatřovat ani v obdobných okolnostech na straně zástupců účastníků nebo v úvahu připadajících svědků.

V posuzovaném případě proto žalobcem uvedené důvody nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání před místně příslušným Okresním soudem v Hradci Králové. Nelze rovněž přehlédnout, že ekonomická zátěž spojená s účastí žalobce (jeho zástupce), který má bydliště (sídlo) v obvodu Okresního soudu v Šumperku, u jednání místně příslušného Okresního soudu v Hradci Králové by se v případě přikázání věci Okresnímu soudu v Šumperku pouze přesunula z žalobce na žalovaného, jenž bydlí v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové, a delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud neshledal splnění podmínek pro delegaci vhodnou (ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.) a rozhodl, že věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 9/2019 se Okresnímu soudu v Šumperku nepřikazuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 4. 2019

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu