Rozhodnutí NS

20 Nd 112/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/30/2020
Spisová značka:20 Nd 112/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.ND.112.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,2,3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 112/2020-64


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobkyně SMS finance, a. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, identifikační číslo osoby 25381512, zastoupené Mgr. Richardem Kolibou, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Hrabinská č. 498/19, proti žalované A. N., narozené dne XY, naposledy XY, pro 36 719 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 12 C 371/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 12 C 371/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 3.

                  O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou podanou dne 18. září 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 3 domáhala, aby jí žalovaná zaplatila 36 719 Kč s úrokem z prodlení. Ze žaloby vyplývá, že jde o pohledávku ze smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 29. dubna 2015 uzavřené mezi žalobkyní jakožto pojišťovacím agentem a žalovanou jakožto podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem. Předmětem sporu je závazek z této smlouvy, který spočívá ve vrácení provize zpravidla v případech nerealizace smluvního vztahu mezi žalobkyní a klientem.

Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 1. října 2018, č. j. EPR 219820/2018-4, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 9 jako soudu místně příslušnému. Rozhodnutí odůvodnil s odkazem na § 429 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, tím, že není ve věci místně příslušný, neboť není ve smyslu ustanovení § 84 a 85 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“) obecným soudem žalované, která neměla v době zahájení řízení v jeho obvodu místo podnikání. V řízení není uplatněn takový nárok, k jehož projednání by byl Obvodní soud pro Prahu 3 příslušný podle ustanovení § 88 o. s. ř., ani zde není možnost volby místní příslušnosti podle § 87 o. s. ř.

Obvodní soud pro Prahu 9 vyslovil s uvedeným postupem nesouhlas a podle ustanovení § 105 odst. 3 o. s. ř., věc postoupil Městskému soudu v Praze s tím, že žalovaná ukončila živnostenské podnikání již před zahájením řízení, je státní příslušnicí Uzbekistánu a z České republiky vycestovala 28. února 2018. Ve věci je dána pravomoc českého soudu (viz čl. 20 bod 2.2 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech publikované pod č. 133/2003 Sb.m.s.), jehož místní příslušnost je třeba posuzovat podle § 11 odst. 1 věty první a druhé, § 84, § 85 odst. 1 a 2 a § 86 odst. 2 o. s. ř. Podle Obvodního soudu pro Prahu 9 nebylo zjištěno, že by žalovaná ke dni zahájení řízení v jeho obvodu bydlela, zdržovala se či měla místo podnikání. Žalovaná v tomto obvodu nemá ani žádný nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí, obchodní podíl, pohledávku za obchodní společností ani věc uloženou v soudní úschově.

Městský soud v Praze jako soud nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 9 přezkoumal v usnesení ze dne 10. května 2019, č. j. 1 Nc 2290/2019-34, rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 a dospěl k závěru, že nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 9 je důvodný.

Obvodní soudu pro Prahu 3 s ohledem na výše uvedené rozhodnutí předložil věc podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 o. s. ř. obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti okresní soud, v jehož obvodu má sídlo; nemá-li sídlo, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno 18. září 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 3 na podkladě návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, v němž žalobkyně označila žalovanou datem narození, identifikačním číslem osoby a adresou jejího sídla XY. Žalovaná ukončila své živnostenské podnikání ke dni 30. června 2017, ke kterému měla v živnostenském rejstříku jako adresu svého sídla XY. Žalovaná ke dni 20 února 2019 nebyla uvedena na poštovní schránce ani na domovním zvonku na uvedené adrese a nikdo z oslovených nájemníků žalovanou neznal. Žalovaná je státní příslušnicí Republiky Uzbekistán a od 3. prosince 2018 do 11. září 2020 je správně vyhoštěna z území České republiky. Dne 18. července 2017 bylo zrušeno její vízum za účelem strpění platné do 13. ledna 2018. Její poslední hlášená adresa pobytu byla od 29. listopadu 2016 do 30. července 2017 v XY. Dne 9. února 2018 jí byl vydán výjezdní příkaz, na jehož základě 28. února 2018 z území České republiky vycestovala. Žalovaná není a nebyla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, v databázi nepojistných sociálních dávek, na Úřadu práce České republiky, krajské pobočce pro hlavní město Prahu ani jako žadatel dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociálních služeb a dávek osob zdravotně postižených. Ke dni 5. března 2019 neevidovala Česká správa sociálního zabezpečení otevřený pojistný vztah žalované u zaměstnavatele. Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 5. září 2019, č. j. 12 C 371/2019-44 ustanovil žalované opatrovníka.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, neboť peněžitý závazek žalované vrátit žalobkyni provizi vyplývající ze smlouvy o obchodním zastoupení má být splněn na území České republiky.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 3, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 3. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu