Rozhodnutí NS

25 Cdo 3722/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:25 Cdo 3722/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3722.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 218 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/03/2019
02/28/2019
IV.ÚS 716/19
IV.ÚS 716/19
JUDr. Jan Filip
JUDr. Jan Filip
odmítnuto
-
07/03/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3722/2018-296


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce: P. B., proti žalované: E. J., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 64/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2014, č. j. 3 Co 57/2014-85,

takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
  Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 6. 11. 2014, č. j. 3 Co 57/2014-85, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 2. 2014, č. j. 16 C 64/2013-60, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků. Neuhradil přitom soudní poplatek splatný podáním dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 1. 2018, č. j. 16 C 64/2013-263, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 9. 2018, č. j. 3 Co 17/2018-273, nebylo jeho žádosti o ustanovení zástupce vyhověno.

  Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudního poplatku, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá. Ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s položkou 23 odst. 2 sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k tomu, že napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o neosvobození od soudních poplatků, soudní poplatek z tohoto dovolání se neplatí.

  Nelze však přehlédnout, že vlastní řízení o ochranu osobnosti, v němž žalobce vůči žalované požadoval písemnou omluvu a náhradu nemajetkové újmy ve výši 3.000.000 Kč, bylo již pravomocně zastaveno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 2. 2015, č. j. 16 C 64/2013-130, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 12. 2015, č. j. 3 Co 70/2015-140. Za této procesní situace se stalo dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2014, č. j. 3 Co 57/2014-85, dále bezpředmětným.

  Nejvyšší soud proto jeho dovolání odmítl (§ 243c odst. 3 a § 218 o. s. ř.), aniž by se musel zabývat nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241 o. s. ř.).

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 17. 10. 2018


  JUDr. Robert Waltr
  předseda senátu