Rozhodnutí NS

25 Nd 418/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:25 Nd 418/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.ND.418.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 418/2018-21


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Ivy Suneghové v exekuční věci oprávněné: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická č. 2020/4, Praha 3, IČO 41197518, proti povinnému: V. M. T., narozený XY, naposledy bytem XY, o pověření soudního exekutora, vedeného u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2656/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2656/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.
Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák se sídlem exekutorského úřadu v Havlíčkově Brodě podal dne 19. 9. 2018 u Okresního soudu v Rakovníku spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 14. 9. 2018 žádost o pověření provedením exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného v celkové výši 52.874 Kč podle vykonatelného výkazu nedoplatků VZP ČR č. 7941800739 ze dne 3. 7. 2018.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 25. 9. 2018, č. j. 24 EXE 2656/2018-13, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne“. Na základě zjištění z informačního systému základních registrů, že povinný, který je státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky, byl naposledy registrován k pobytu na území České republiky od 19. 9. 2012 do 31. 12. 2017 na adrese XY, dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření provedením exekuce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu