Rozhodnutí NS

20 Cdo 476/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2020
Spisová značka:20 Cdo 476/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.476.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Prodej movitých věcí a nemovitostí
Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.


20 Cdo 476/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné Z. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ivanou Jordovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 2917/1a, za účasti obmeškalého vydražitele T. N. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Marcelem Jurčagou, advokátem se sídlem ve Vyškově, Purkyňova 143/18, pro 39 746 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Alanem Havlicem, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 55/10, o dovolání obmeškalého vydražitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 31. 10. 2019, č. j. 40 Co 344/2019-482, takto:

      I. Dovolání se odmítá.
II. Ve vztahu mezi obmeškalým vydražitelem na straně jedné a oprávněnou a povinnou na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Soudní exekutor JUDr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, usnesením ze dne 27. 6. 2019, č. j. 197 EX 55/10-451, ve znění opravného usnesení ze dne 16. 7. 2019, č. j. 197 EX 55/10-458, uložil obmeškalému vydražiteli povinnost nahradit soudnímu exekutorovi rozdíl na nejvyšším podání ve výši 615 000 Kč, přičemž na tento závazek se započítá jistota složená obmeškalým vydražitelem ve výši 70 000 Kč, tj. zaplatit částku ve výši 545 000 Kč. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl obmeškalý vydražitel dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující částku 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] – exekuce byla vedena pro vymožení částky 39 746 Kč s příslušenstvím. S účinností od 30. 9. 2017 byl § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. novelizován tak, že slova „v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč“ byla nahrazena slovy „vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení“. Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 31. 10. 2019, je třeba aplikovat takto novelizované znění § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.).

Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002 (uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení mezi oprávněnou a povinnou se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 4. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu