Rozhodnutí NS

29 ICdo 81/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/24/2019
Spisová značka:29 ICdo 81/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.81.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
§ 241a odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSUL 45 INS XY
45 ICm XY
29 ICdo 81/2018-159


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Myškovou v právní věci žalobce Hypoteční banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 13584324, zastoupeného JUDr. Liborem Němcem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, proti žalovanému JUDr. Přemyslu Kamenářovi, se sídlem v Děčíně, Sládkova 449/22, PSČ 405 02, jako insolvenčnímu správci dlužníka E. B., zastoupenému JUDr. Ivanou Kamenářovou, advokátkou, se sídlem v Děčíně, Pohraniční 1288/1, PSČ 405 02, o náhradu škody ve výši 149 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 45 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka E. B., narozeného XY, trvale bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 INS XY, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. ledna 2018, č. j. 45 ICm XY, 101 VSPH XY (KSUL 45 INS XY), takto:

      I. Dovolání se odmítá.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 20. února 2017, č. j. 45 ICm XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částky 149 000 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 149 000 Kč od 3. července 2014 do zaplacení (bod I. výroku).

2/ Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 10 836 Kč (bod II. výroku).

K odvolání žalobce i žalovaného Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 11. ledna 2018, č. j. 45 ICm XY, 101 VSPH XY (KSUL 45 INS XY):

1/ Změnil rozsudek insolvenčního soudu v bodu I. výroku tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 149 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 6. dubna 2016 do zaplacení; ve zbylé části rozsudek v bodu I. výroku potvrdil (první výrok).

2/ Uložil žalovanému zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 38 509 Kč (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání ze dne 14. března 2018, v němž odvolacímu soudu vytýká nesprávné právní posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolání však neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“). Jelikož v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat, Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o. s. ř.

K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Srov. ostatně též stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl ÚS-st. 45/16, uveřejněné pod číslem 460/2017 Sb.

V části, v níž se dovolání týká výroků o nákladech řízení, Nejvyšší soud dovolání jako nepřípustné odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř., když připustit dovolání proti těmto výrokům vylučuje ustanovení § 238 odst. 1 písm. h/ o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 1. 2019


JUDr. Helena Myšková
pověřená členka senátu