Rozhodnutí NS

28 Cdo 4119/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:28 Cdo 4119/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.4119.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 4119/2018-254


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Velešín, se sídlem ve Velešíně, náměstí J. V. Kamarýta 44, IČ 650 25 628, zastoupené JUDr. Matoušem Jírou, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, proti žalovaným 1) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 697 97 111, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova ul. 1202/5, České Budějovice, a 2) městu Velešín, se sídlem ve Velešíně, náměstí J. V. Kamarýta 76, IČ 002 46 174, zastoupenému Mgr. Jiřím Mulačem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Riegrova 2668/6c, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 9 C 446/2015, o návrhu žalovaného 2) na odklad právní moci a vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 7 Co 1985/2016-180, t a k t o :

    Právní moc rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 7 Co 1985/2016-180, se ve výroku o věci samé a ve výroku o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobkyní na straně jedné a žalovaným 2) na straně druhé odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalovaného 2) podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný 2) podal včasné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 7 Co 1985/2016-180, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. 6. 2016, č. j. 9 C 446/2015-128 [jímž byl zamítnut „návrh, aby bylo určeno, že vlastníkem pozemku parc. č. XY, odpovídající původním pozemkům XY, zapsaných ve vložce č. XY pro katastrální obec XY; pozemku parc. č. XY odpovídající původním pozemkům XY zapsaných ve vložce č. XY pro katastrální území a obec XY; pozemku parc. č. XY odpovídající původním pozemkům XY zapsaných ve vložce č. XY pro katastrální území a obec XY zapsaných Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště XY na LV č. XY pro k. ú. XY, obec XY, je prvá žalovaná“, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení] tak, že „se určuje, že vlastníkem pozemků parc. č. XY, zapsaných na LV XY v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště XY pro obec a k. ú. XY, je žalovaná 1)“, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Současně podal žalovaný 2) návrh na odklad právní moci a vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu.

Podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že napadeným rozsudkem odvolacího soudu by dovolatel mohl být závažně ohrožen ve svých právech a odklad se nedotkne právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že právní moc rozsudku v Českých Budějovicích ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 7 Co 1985/2016-180, se ve výroku o věci samé a ve výroku o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobkyní na straně jedné a žalovaným 2) na straně druhé odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalovaného 2) podaném v této věci.

Případný odklad vykonatelnosti by se v posuzovaném případě mohl týkat pouze výroku o nákladech řízení. Jelikož však právní moc tohoto výroku je tímto usnesením ve vztahu mezi žalobkyní na straně jedné a žalovaným 2) na straně druhé taktéž odložena, nebylo již třeba odkládat též jeho vykonatelnost.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2018


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu