Rozhodnutí NS

29 ICdo 1/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:29 ICdo 1/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.1.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Zastoupení
Žaloba pro zmatečnost
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 60 INS XY
60 ICm XY
29 ICdo 1/2019-202


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce J. K., narozeného XY, bytem XY proti žalovanému JUDr. Josefu Cupkovi, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka SALEZA, a. s., zastoupenému Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, za účasti společnosti SAZKA a. s., se sídlem v Praze 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, identifikační číslo osoby 26 49 39 93, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, zastoupené Mgr. Lukášem Nývltem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 60 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka SALEZA, a. s., se sídlem v Praze 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, identifikační číslo osoby 47 11 63 07, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS XY, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. března 2018, č. j. 60 ICm XY, 102 VSPH XY (MSPH 60 INS XY), takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) usnesením ze dne 2. listopadu 2015, č. j. 60 ICm XY, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok I.) a současně ho vyzval, aby si ve lhůtě 7 dnů zvolil zástupce pro dovolací řízení a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (výrok II.).

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. března 2018, č. j. 60 XY, 102 VSPH XY (MSPH 60 INS XY), k odvolání žalobce usnesení insolvenčního soudu ve výroku o neustanovení zástupce potvrdil (první výrok) a ve zbývající části odvolání odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Podle ustanovení části první článku čl. II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:

1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

2. Dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. září 2017 (dále jen „o. s. ř.“), dovolání podle § 237 není přípustné (…) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 [písmeno e)] a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [písmeno j)].

Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř., není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Jelikož dovolání žalobce není objektivně přípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) a j) o. s. ř.], Nejvyšší soud je, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele (§ 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu