Rozhodnutí NS

29 NSCR 166/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Senátní značka:29 NSCR 166/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.166.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 52 INS XY
29 NSČR 166/2018-B-42


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice D. P., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. června 2018, č. j. KSBR 52 INS XY, 1 VSOL XY, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 20. dubna 2018, č. j. KSBR 52 INS XY, ve znění usnesení ze dne 30. července 2018, č. j. KSBR 52 INS XY, zrušil Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) schválené oddlužení dlužnice D. P. (bod I. výroku), zastavil insolvenční řízení ve věci dlužnice (bod II. výroku), přiznal insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů (bod III. výroku) a zprostil insolvenčního správce funkce (bod IV. výroku).

K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 17. srpna 2018, č. j. KSBR 52 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 27. srpna 2018 (srov. doručenku u B-36), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 2 měsíců od doručení tohoto usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti) ve lhůtě určené ve výzvě ani později. Nejvyšší soud proto – s ohledem na skutečnost, že insolvenční soud nepostupoval dle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř. – podle § 243c odst. 3 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 11. 2018


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu