Rozhodnutí NS

11 Tcu 52/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/29/2018
Spisová značka:11 Tcu 52/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.52.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 52/2018-38


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 29. 8. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci J. H., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. H. rozsudkem Obvodového soudu Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 432 Ls 802 Js 6669/10, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Norimberk-Fürth, Spolková republika Německo, ze dne 12. 4. 2012, sp. zn. 8 Ns 802 Js 6669/2010, který nabyl právní moci dne 20. 4. 2012, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Norimberk byl J. H. uznán vinným trestným činem krádeže s poškozením cizí věci, pokusem o trestný čin krádeže vloupání do obydlí, trestnými činy krádeže vloupáním do obydlí a krádeže a ve spojení s výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Norimberk-Fürth byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Norimberk tím, že

1. Mezi 25. 8. 2009, 21:00 hod., a 26. 8. 2009, 2:05 hod., rozbil okénko na straně spolujezdce osobního vozidla M., poškozené A. K., zaparkovaného před domem na ulici A. S. ve W., vlezl do vozidla a odcizil navigační systém Falk v hodnotě asi 200 €. Na vozidle způsobil škodu ve výši cca 1 000 €.

2. Dne 26. 8. 2009 kolem 2:05 hod. vstoupil vyklopeným oknem v přízemí do restaurace „Zur goldenen Krone“, A. S., W. se záměrem odcizit cennosti a vyšel do prvního patra, kde se nachází byt hostinského K. H. a jeho rodiny. Zde vstoupil dveřmi do bytu a vydal se do kanceláře, čímž probudil K. H., jeho ženu a dvě dcery. K. H. jej překvapil vstupem do dveří a odsouzený uprchl do přízemí, kde došlo k zápasu, při kterém K. H. utrpěl odřeniny na noze a modřinu na hlavě. Poškozený, bývalý zápasník, nakonec odsouzeného zadržel. Ten začal plakat, a když jej poškozený krátce pustil, odsouzený jej odstrčil a uprchl. Na dveřích bytu vznikla škoda ve výši 300 €.

3. Dne 26. 8. 2009 pravděpodobně mezi 5:00 a 6:25 hod. vylomil zámek branky volně stojící chatky poškozeného G., A. S., W., a odcizil malý červený motocykl zn. H., poškozeného v hodnotě cca 800 €, na kterém jel k domu poškozené K. H., H. B., W.

4. V časných ranních hodinách dne 26. 8. 2009 vstoupil oknem ložnice do rodinného domu poškozené K. H., H. B., W., prohledal jej a odcizil mobilní telefon Siemens C 65 v hodnotě cca 20 €. Poté odjel na odcizeném motocyklu k domu na A. S., kde jej zanechal, protože mu došlo palivo.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku a domovní svobody. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o způsobenou škodu), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. 8. 2018

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu