Rozhodnutí NS

30 Nd 50/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/26/2019
Spisová značka:30 Nd 50/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.50.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 86 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 50/2019-16


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci žalobkyně ČSAD Kyjov Logistics, a. s., IČO 29290635, se sídlem v Kyjově, Boršovská 2228/5, zastoupené Mgr. Petrem Pařilem, advokátem se sídlem v Brně, Škárova 809/16, proti žalované Ladvenica Transport, s. r. o., se sídlem v Trnavě, Coburgova 84, Slovenská republika, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu pro žalobu o zaplacení částky 1 100 EUR s příslušenstvím, takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.


Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byla dne 25. 1. 2019 doručena žaloba na zaplacení částky ve výši 1 100 EUR s příslušenstvím a současně žádost žalobkyně o určení, který soud věc projedná a rozhodne podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Žalobkyně uvedla, že s žalovanou uzavřela na základě objednávky ze strany žalované č. 2181843 ze dne 20. 8. 2018 přepravní smlouvu, a to v souladu s vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), dále jen „Úmluva“. Na základě této smlouvy žalobkyně uskutečnila pro žalovanou přepravu zásilek z žalovanou určených míst nakládek, a to v případě nákladky č. 1 a 3 ze Spolkové republiky Německo a nákladky č. 2 z České republiky do žalovanou určeného místa vykládky ve Slovenské republice. Žalovaná se zavázala uhradit za provedené přepravy částku ve výši 1 100 EUR, což však ke dni podání žaloby ani přes opakované výzvy neučinila, proto žalobkyně požaduje, aby vzhledem k výše uvedenému soud uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku ve výši 1 100 EUR společně se zákonným úrokem z prodlení od 7. 11. 2018 do zaplacení a náhradu nákladů řízení.

Žádost o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. žalobkyně zdůvodnila tím, že pravomoc soudů České republiky je založena čl. 31 odst. 1 Úmluvy, neboť v České republice leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě. Žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud určil, který soud věc projedná a rozhodne, respektive navrhla, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud Brno-venkov, případně Městský soud v Brně, neboť žalovaná je právnická osoba se sídlem ve Slovenské republice, která má v České republice umístěnou organizační složku Ladvenica Transport, s. r. o., organizační složka, IČO 29203937, se sídlem v Brně, Botanická 606/24, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. A 23363. Z hlediska hospodárnosti řízení se dle žalobkyně proto jeví jako nejvhodnější k projednání připojené žaloby Okresní soud Brno-venkov nebo Městský soud v Brně.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lze proti zahraniční osobě podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její závod nebo organizační složka jejího závodu.

V posuzovaném případě nejsou splněny podmínky pro postup podle § 11 odst. 3 o. s. ř., podle kterého, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. S ohledem na skutečnost, že soudem místně příslušným je podle § 86 odst. 3 o. s. ř. soud, v jehož obvodu je v České republice umístěn závod nebo organizační složka závodu žalované zahraniční osoby, podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Nejvyšší soud dále uvádí, že na uvedenou žalobu o zaplacení částky ve výši 1 100 EUR s příslušenstvím je třeba hledět tak, že byla podána u Nejvyššího soudu.

Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný. Podle odstavce 6 uvedeného ustanovení v usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 tím není dotčeno.

Nejvyšší soud zároveň rozhodl podle § 104a odst. 6 o. s. ř. o tom, že věc bude postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně, v jehož obvodu se nachází organizační složka závodu žalované, neboť právě Městský soud v Brně je místně příslušným soudem dle § 86 odst. 3 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 7. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu