Rozhodnutí NS

33 Cdo 4085/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/07/2020
Spisová značka:33 Cdo 4085/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.4085.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 4085/2019-636


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce P. R., bytem XY, proti žalovaným 1) dědicům po zemřelém J. R., narozenému dne XY a zemřelému 9. 5. 2010, zastoupeným JUDr. Josefem Mejstříkem, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého třída 222, a 2) D. H., bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Kazdou, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého třída 223/5, o určení dědického práva a o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 25. 6. 2009, č. j. 6 C 205/2006-185, a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2009, č. j. 24 Co 456/2009-236, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 6 C 205/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2019, č. j. 24 Co 36/2019-615, č. j. 24 Co 37/2019-615, č. j. 24 Co 38/2019-615 a č. j. 24 Co 39/2019-615, t a k t o:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 6 C 205/2006-575, zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání podaného žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2016, č. j. 25 Co 485/2015-480, usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 6 C 205/2006-576, zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání podaného žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2016, č. j. 25 Co 485/2015-484, usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 6 C 205/2006-577, zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání podaného žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2016, č. j. 25 Co 485/2015-489.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 6 C 205/2006-578, zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 28. 3. 2019, č. j. 24 Co 36/2019-615, č. j. 24 Co 37/2019-615, č. j. 24 Co 38/2019-615 a č. j. 24 Co 39/2019-615, Krajský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavřel, že žalobci marně uplynula stanovená lhůta k zaplacení soudního poplatku z podaných dovolání. O důsledcích nesplnění výzvy spočívajících v zastavení dovolacího řízení byl žalobce v jednotlivých usneseních poučen. Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně i v závěru, podle něhož nejsou splněny podmínky pro přiznání osvobození žalobci od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, přičemž poukázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2018, č. j. 27 Cdo 725/2018-605, vydané v tomto řízení. Nepřiznání osvobození od soudních poplatků nepředstavuje v tomto případě odnětí přístupu k soudu žalobci, neboť mu nebrání žádná objektivní okolnost dosahovat příjmu v zaměstnání a aktuální situace na trhu práce tento závěr podporuje.

Žalobce – nezastoupen advokátem – podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Z ustanovení § 241 o. s. ř. se podává, že – není-li dále stanoveno jinak – musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a/ je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b/ je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Odvolací soud vyšel z toho, že žalobci vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z podaných dovolání dnem jejich podání, tj. dne 6. 6. 2016. Žádost žalobce o osvobození do soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 2. 2017, č. j. 6 C 205/2006-542, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2017, č. j. 25 Co 142/2017-563. Poté co 10. 7. 2017 nastala právní moc rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, vyzval soud třemi usneseními ze dne 14. 7. 2017 žalobce ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ke splnění poplatkové povinnosti (konkrétně k zaplacení tří soudních poplatků z dovolání po 2.000 Kč). Usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 14. 7. 2017, č. j. 6 C 205/2006-573, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení doplnil podané dovolání tak, aby splňovalo náležitosti § 241 o. s. ř.

V situaci, kdy dovolací soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení – ač byl o následcích nečinnosti poučen – dovolací soud řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2019, č. j. 24 Co 36/2019-615, č. j. 24 Co 37/2019-615, č. j. 38/2019-615 a č. j. 24 Co 39/2019-615, zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 1. 2020

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu