Rozhodnutí NS

33 Nd 392/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:33 Nd 392/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.ND.392.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
§ 1 odst. 3 předpisu č. 292/2013Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 392/2018-122


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka v řízení o pozůstalosti po M. H., zemřelém 13. 7. 2017, za účasti a) J. M., bytem ve XY, a b) M. M., bytem v XY, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 22 D 721/2017, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 22 D 721/2017 se Okresnímu soudu v Nymburce nepřikazuje.


O d ů v o d n ě n í

Osoby zúčastněné na řízení, jakožto dědicové po M. H. a účastníci dědického řízení, dopisy ze dnů 31. 8. 2018 a 4. 9. 2018 adresovanými JUDr. Jarmile Handlové, soudní komisařce pověřené projednáním dědictví, požádaly o přikázání věci jinému soudu, a to z důvodu vhodnosti. Své návrhy shodně odůvodnily vzdáleností příslušného soudu od míst jejich bydliště.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle § 1 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 292/2013 Sb.“), použije se občanský soudní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V daném případě je podle § 98 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. dána místní příslušnost Okresního soudu v Bruntále [viz. příloha č. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)], jelikož v jeho obvodu má své území obec, kde měl zůstavitel místo trvalého pobytu. Osoby zúčastněné na řízení, jakožto dědicové zůstavitele (matka a sestra zůstavitele dědictví odmítly), požádaly soud „o přesun místa jednání do okresu Nymburk nebo Kolín z důvodu geografické blízkosti jejich bydlišti.“

Nejvyšší soud v daném případě výjimečné okolnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci jinému soudu, neshledal.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 12 odst. 3, věta první, o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu