Rozhodnutí NS

33 Nd 176/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:33 Nd 176/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.176.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 176/2019-20


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2 (identifikační číslo osoby 257 88 001), zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému V. M., naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 471/2019, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 14 EXE 471/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorského úřadu Šumperk, se sídlem v Zábřehu na Moravě, Masarykovo nám. 44/4, podal 19. 2. 2019 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky dle exekučního titulu – rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro jihočeskou oblast, ze dne 30. 11. 2018, č.j. ČTÚ-27 495/2018-633/VIII. vyř. - NeA.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 1. 3. 2019, č.j. 14 EXE 471/2019-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.

Při zjišťování pobytu povinného, jako fyzické osoby, soud z informačního systému základních registrů zjistil, že povinný je občanem Ruské federace, pobyt na území České republiky (XY) byl ukončen 16. 8. 2017 a podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona na území České republiky ukončil 26. 6. 2017. Pro doručení exekučního titulu mu byl ustanoven opatrovník (JUDr. Zdeněk Drábek, advokát se sídlem v Českých Budějovicích, U Malše 141/9). V usnesení soud také prohlásil, že mu není znám ani žádný majetek povinného umístěný v obvodu tohoto soudu.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „[s]kutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 5. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu