Rozhodnutí NS

23 Cdo 2263/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:23 Cdo 2263/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.2263.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 2263/2018-212
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., ve věci žalobkyně Koruna Palace Assets a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, identifikační číslo osoby 24720640, zastoupené Mgr. Markem Plajnerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na příkopě 957/23, proti žalované Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 710/31, o zaplacení 22.659.587 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 19 C 270/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2018, č. j. 13 Co 112/2016-182, t a k t o :


Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2018, č. j. 13 Co 112/2016-182, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 15. 12. 2015, č. j. 19 C 270/2014-96, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 29. 12. 2015, č. j. 19 C 270/2014-103, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou v této věci.


Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem ze dne 15. 12. 2015, č. j. 19 C 270/2014-96, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 29. 12. 2015, č. j. 19 C 270/2014-103, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 22.659.587 Kč s příslušenstvím ve výroku blíže specifikovaným (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení a vůči státu (bod II. a III. výroku).

Městský soud v Praze k odvolání žalované rozsudkem ze dne 21. 2. 2018, č. j. 13 Co 112/2016-182, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před odvolacím a dovolacím soudem (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání a současně navrhla, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Jelikož Nejvyšší soud má v poměrech dané věci předpoklady, za kterých může být odložena vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí, za splněné (k tomu v podrobnostech srov. též důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, a usnesení ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, jež bylo na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 4. 2018 schváleno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek), návrhu dovolatelky vyhověl a vykonatelnost napadeného rozsudku odvolacího soudu (ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně) odložil až do právní moci rozhodnutí o podaném dovolání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu