Rozhodnutí NS

20 Cdo 3235/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:20 Cdo 3235/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3235.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) předpisu č. 99/1963Sb.
§ 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3235/2018-153

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné P. J., zastoupené JUDr. Veronikou Mašlonkovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, U Soudu č. 327/5, proti povinnému J. R., t. č. ve Věznici Pardubice, pro 50 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 18 E 25/2017, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. ledna 2018, č. j. 26 Co 20/2018-122, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. ledna 2018, č. j. 26 Co 20/2018-122, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 14. prosince 2017, č. j. 18 E 25/2017-115, jímž bylo zastaveno řízení o žádosti povinného ze dne 13. 12. 2017 o ustanovení zástupce pro řízení, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“, odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), protože směřuje proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto
o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř., srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2588/2018, ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1848/2018, a ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1347/2018], a zároveň směřuje proti usnesení vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14)], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu