Rozhodnutí NS

22 Cdo 4161/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/12/2018
Spisová značka:22 Cdo 4161/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.4161.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
III.ÚS 2498/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4161/2018-303


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. V., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrem Hulánem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti žalované České Radiokomunikace a. s., identifikační číslo osoby 24738875, se sídlem v Praze 6, Skokanská 2117/1, zastoupené Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem s sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, o odstranění stavby a o 30 000 Kč, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 6 C 225/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2017, č. j. 27 Co 40/2017-232, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soud v Praze ze dne 23. 3. 2017, č. j. 27 Co 40/2017-232, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou v této věci.


Odůvodnění:


Okresní soud Praha-západ rozhodl rozsudkem ze dne 30. 6. 2016, č. j. 6 C 225/2010-182, tak, že žalovaná je povinna odstranit stavbu č. p. XY na pozemku par. č. st. XY, zapsaném na listu vlastnictví č. XY pro obec a katastrální území XY, vedeném Katastrálním pracovištěm XY, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj (výrok I.). Výrokem II. uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 26 430 Kč; v části, ve které se žalobce domáhal zaplacení 3 570 Kč, žalobu zamítl (výrok III.). Výroky IV. a V. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze k odvolání žalované rozsudkem ze dne 23. 3. 2017, č. j. 27 Co 40/2017-232, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. co do lhůty k plnění (výrok I.) a ve výroku IV. ohledně výše náhrady nákladů řízení (výrok II.). Ve zbytku odvoláním napadené výroky rozsudku soudu prvního stupně potvrdil (výrok III.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok IV.).

Rozsudek odvolacího soudu napadá žalovaná dovoláním a podává návrh na odklad jeho vykonatelnosti. Tvrdí, že výkonem napadeného rozhodnutí (odstraněním vysílače) jí vznikne nenapravitelná újma, přičemž exekutor již zahájil výkonu rozhodnutí.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Vykonání rozsudku krajského soudu by žalované způsobilo závažnou újmu, neboť by došlo k nevratnému odstranění vysílače XY. Protože exekutor již zahájil výkon rozhodnutí a nelze tak vyloučit, že rozhodnutí o dovolání bude vydáno až po započetí bouracích prací, odložil Nejvyšší soud (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání) vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovanou [§ 243 písm. a) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 12. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu