Rozhodnutí NS

20 Cdo 3266/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:20 Cdo 3266/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3266.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3266/2018
USNESENÍ

Nejvyšší soud české republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného P. K., O., zastoupeného JUDr. Evou Cahovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Horní lán 1196/9, proti povinným 1) KC GROUP s. r. o., v konkurzu, se sídlem v Brně, Soběšice, Na kovárně 95/6, identifikační číslo osoby 27670155, a 2) A. K., H. V., za účasti manželky povinného 2) M. K., H. B., pro 4 000 000 Kč s příslušenstvím a pro smluvní pokuty, vedené u soudního exekutora Mgr. Svatopluka Šůstka, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, pod sp. zn. 185 EX 194/14, o dovolání L. M., P., zastoupené JUDr. Jaroslavou Moravcovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích 81, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. dubna 2018, č. j. 26 Co 387/2017-547, t a k t o:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byla dovolatelka L. M. usnesením Nejvyššího soudu ze dne
4. 9. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3266/2018, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2018, č. j. 26 Co 387/2017-547, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatelka vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byla-li o takovém procesním následku dovolatelka ve výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. 10. 2018

JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu